słabe opady deszczu 18.89 °C, słabe opady deszczu

Youtube

Menu

Rada Miejska

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Rada Miejska w Sławkowie jest organem stanowiącym i kontrolnym miasta.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

Rada Miejska w Sławkowie - kadencja 2014 - 2018

Marta RUS - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Rus jest nauczycielką wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie, wieloletnią instruktorką fitness i tańca nowoczesnego, pomysłodawczynią i założycielką zespołów tanecznych Focuski i Focus. Rodowita sławkowianka, od lat związana z życiem sportowym i kulturalnym miasta. Jest także samorządowcem z wieloletnim doświadczeniem. Nie tylko doskonale zna wszystkie formalnoprawne uwarunkowania działalności Rady, ale również wielokrotnie udowodniła, że posiada kluczową z punktu widzenia roli Przewodniczącego umiejętność łączenia przeciwstawnych stanowisk i łagodzenia sporów. To osoba powszechnie znana w Sławkowie nie tylko ze swojej działalności samorządowej, ale też z zaangażowania w sprawy edukacyjne, kulturalne, sportowe naszego miasta oraz prowadzenia zajęć na sławkowskim Uniwersytecie Pięknego Wieku. Połączenie jej wieloletniego doświadczenia i energii w działaniu stanowić będzie gwarancję sprawności i efektywności pracy Rady Miejskiej.

Łukasz HOFLER - Wiceprzewodniczący

Łukasz Hofler jest adwokatem. Ukończył studia politologiczne na Wydziale Nauk Społecznych i studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualnie prowadzi własną kancelarię adwokacką w Sławkowie i Katowicach. Prywatnie wielki miłośnik biegania i uczestnik wielu amatorskich biegów długodystansowych. Wybór przedstawiciela młodego pokolenia sławkowian na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej będzie stanowił gwarancję profesjonalnego, prawniczego spojrzenia na wszystkie aspekty działania Rady Miejskiej i przyczyni się do zapewnienia stabilności i efektywności jej pracy.

Barbara Herej,
Sebastian Janda,
Marian Jędrusik,
Małgorzata Kostka,
Paweł Lekki,
Michał Malinowski,
Zbigniew Matuszczyk,
Ilona Pijaj,
Tomasz Prowancki,
Katarzyna Przybyła, 
Agnieszka Szewczyk,
Dariusz Tomczyk,
Zbigniew Zych.

Kompetencje

Kompetencje Rady Miejskiej

Rada Miejska w Sławkowie jest organem stanowiącym i kontrolnym miasta z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji mieszkańców.

Zadania i obowiązki Rady Miejskiej dotyczą przede wszystkim:

 • Uchwalania statutu miasta oraz przepisów miejskich;
 • Stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta, przyjmowania sprawozdań z jego działalności oraz ustalania jego wynagrodzenia;
 • Powoływania i odwoływania Sekretarza i Skarbnika Miasta (głównego księgowego budżetu), kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy, na wniosek Burmistrza Miasta;
 • Uchwalania budżetu miasta, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenie lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu;
 • Uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • Uchwalania programów gospodarczych;
 • Podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 • Podejmowania uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza;
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym;
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę;
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza;
  8. tworzenia, likwidacji, reorganizacji oraz określania formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym;
 • Określania wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 • Podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej na podstawie porozumienia;
 • Podejmowania uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 • Podejmowania uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
 • Nadawania honorowego obywatelstwa miasta;
 • Stanowienia w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

Rada Miejska kontroluje także działalność Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych. Poza tym na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej mającej charakter konsultacyjny.

Komisje RM

Komisje Rady Miejskiej

1. KOMISJA DO SPRAW BUDŻETU ORAZ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

Zakres działania Komisji obejmuje sprawy budżetu i gospodarowania mieniem komunalnym, gospodarki komunalnej i przestrzennej, inwestycji miejskich, handlu i usług, ochrony, środowiska, organizacji ruchu drogowego oraz transportu zbiorowego.

Przewodniczący: Agnieszka Szewczyk

Skład: Paweł Lekki, Łukasz Hofler, Marta Rus, Dariusz Tomczyk, Agnieszka Szewczyk

2. KOMISJA DO SPRAW OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Zakres działania Komisji obejmuje sprawy oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia i opieki społecznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Poza tym zajmuje się współpracą z organizacjami i ze społecznościami lokalnymi innych państw.

Przewodniczący: Michał Malinowski

Skład: Michał Malinowski, Sebastian Janda, Małgorzata Kostka, Zbigniew Matuszczyk, Ilona Pijaj

3. KOMISJA REWIZYJNA

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • opiniowanie wykonania budżetu miasta i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli;
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady.

Przewodniczący: Marian Jędrusik

Skład: Barbara Herej, Marian Jędrusik, Zbigniew Zych, Katarzyna Przybyła, Tomasz Prowancki

Dyżury RM

Radni dyżurują w każdy wtorek w godz.16.00 do 18.00 w budynku Ratusza – pokój nr 14.

Aktualny wykaz dyżurów radnych dostępy jest TUTAJ.

Dyżury przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady odbywają się w każdy poniedziałek w godz.: 15:00 – 17:00 w budynku Ratusza (Sala Ślubów).

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.