Wspólnym głosem o oświacie i nielegalnych odpadach

Krzysztof Kozieł

Wspólnym głosem o oświacie i nielegalnych odpadach

Foto: Krzysztof Kozieł
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

W czwartek 8 grudnia w Czechowicach – Dziedzicach obradował Śląski Związek Gmin i Powiatów. Jednym z punktów obrad było przyjęcie stanowisk w sprawie nielegalnego składowania odpadów na terenie województwa i planowanej reformy oświaty.

Zgromadzenie ogólne związku, w skład którego wchodzą przedstawiciele 7 powiatów i 120 gmin (w tym wszystkich 19 miast na prawach powiatu) z terenu województwa śląskiego zwróciło uwagę na wadliwe regulacje prawne, które określają sposób postępowania z nielegalnie składowanymi odpadami.

Jak podkreślono w podjętym stanowisku, „Stosunkowo niedawnym przykładem [niedostatecznej skuteczności przepisów – przyp. red.] jest zdeponowanie na terenie miasta Sławkowa dużej ilości odpadów w obrębie terenów zamkniętych, znajdujących się we władaniu PKP PLK SA i PKP SA, w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej w przeszłości przez firmę Rekult sp. z o.o.”. Reprezentanci gmin i powiatów województwa śląskiego zwrócili się do ministra środowiska z apelem o podjęcie prac legislacyjnych, zmierzających w trybie pilnym do opracowania zmian w prawie w zakresie skutecznej walki z przypadkami deponowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zwrócono też uwagę na konieczność skuteczniejszej egzekucji przepisów prawnych. W opinii członków związku nieskuteczność egzekwowania przepisów wynika niejednokrotnie z braku wystarczającej woli ze strony służb i inspekcji funkcjonujących w systemie administracji rządowej, ale również ze słabej koordynacji współpracy między instytucjami. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie odpadów poprzedziła prezentacja wprowadzająca, którą przedstawił burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Sporo miejsca w trakcie obrad w Czechowicach – Dziedzicach poświęcono też budzącej niezmiennie kontrowersje reformie oświaty. Członkowie związku w podjętej uchwale wyrazili negatywną opinię w zakresie sposobu, formy i tempa planowanych przez ministerstwo edukacji zmian w systemie. „W związku z tym, że projektowana reforma oświaty niesie bardzo daleko idące konsekwencje dla uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz samorządów, a także biorąc pod uwagę realne koszty reformy, wprowadzenie tych zmian w tempie przyjętym przez ministerstwo, bez szerszych konsultacji i odpowiedniego przygotowania, budzi bardzo duży niepokój samorządów lokalnych oraz społeczności szkolnych” - czytamy w przyjętym stanowisku. Przypomnijmy, że w warunkach Sławkowa dostosowanie szkół do wymagań reformy wiązać może się z koniecznością podziału miasta na dwa obwody i utworzenia tym samym dwóch szkół podstawowych – jednej zlokalizowanej przy ulicy Browarnej, a drugiej – w obecnym Zespole Szkół im. Jana Pawła II, razem z istniejącym tu liceum, które będzie nadal prowadzone przez samorząd miasta oraz razem ze stopniowo likwidowanym gimnazjum. W budynku przy Browarnej nie da się bowiem pomieścić uczniów klas I – VIII w sposób zapewniający dzieciom odpowiednie warunki kształcenia.

Na spotkaniu w Czechowicach – Dziedzicach obecny był między innymi wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz przedstawiciele kuratorium oświaty.

Stanowisko w sprawie odpadów - KLIKNIJ

Stanowisko w sprawie reformy edukacji - KLIKNIJ

Stanowisko w sprawie zwiększenia dotacji - KLIKNIJ

Stanowisko w sprawie uruchomienia instrumentu finansowego - KLIKNIJ

 


foto: Krzysztof Kozieł

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop