Deklaracja dostępności

{[description]}

Deklaracja dostępności

Pełna treść deklaracji dostępności.

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Miasta w Sławkowie

Urząd Miasta w Sławkowie Rynek 1, 41-260 Sławków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta w Sławkowie Rynek 1, 41-260 Sławków, na której Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Niniejsza strona internetowa Urzędu Miasta Sławkowa została zaprojektowana zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Dostępność cyfrowa strony internetowej polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

Wdrożyliśmy zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-04-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Miasta w Sławkowie Rynek 1, 41-260 Sławków jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-05-23
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-02-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest Konrad Lorek.
 • E-mail: klorek@slawkow.pl
 • Telefon: 32 2931552

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Miasta Sławkowa z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Urząd Miasta Sławkowa nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Urząd Miasta Sławkowa niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Urząd Miasta Sławkowa odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Urząd Miasta Sławkowa nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Pomoc w nawigacji – skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku „skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony  -  Ctrl + F5
 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia  -  TAB
 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia -   Shift + Tab
 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku ENTER
 • Przewijanie widocznej części strony: strzałka w górę, strzałka w dół

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytułów opisują dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści,
 • menu ułatwień dostępu,
 • menu głównego,
 • mapy strony.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:

Urząd Miasta Sławkowa

Rynek 1

41-260 Sławków

lub za pomocą e-mail: um@slawkow.pl.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna obiektów Urzędu Gminy

Budynek: Urząd Miasta, Rynek 1 41-260 Sławków

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od płyty Rynku oraz od parkingu z tyłu budynku.

Do wejścia od płyty Rynku prowadzą schody.

Do wejścia od parkingu z tyłu budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami (np. poruszających się na wózku inwalidzkim, osób z wózkiem dziecięcym) , znajdujący się obok schodów.

Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępny jest parter budynku. W każdej sytuacji istnieje możliwość wezwania pracownika wybranego Referatu, aby w wyznaczonym pokoju (punkt obsługi klienta), w ciszy omówić sposób załatwienia sprawy.

Nie ma toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu z tyłu budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną, powiększalnik oraz plany tyflograficzne z oznaczeniem pomieszczeń.

Na piętrze budynku zamontowane jest na uchwytach krzesło ewakuacyjne.

Taśmy antypoślizgowe na schodach oraz taśmy ostrzegawcze na szklanych drzwiach.

Budynek wyposażony w tabliczki Braille’a przy każdych drzwiach wewnętrznych oraz przy drzwiach na elewacji zewnętrznej budynku.

Budynek: Urząd Miasta, ul. Łosińska 1 41-260 Sławków

Do budynku prowadzi 1 wejście: od ul. Łosińskiej.

Do wejścia prowadzą schody.

Możliwość skorzystania ze schodołazu dostosowanego do schodów zewnętrznych budynku.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Przy wejściu do budynku zainstalowany i oznaczony dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępny jest parter budynku z szerokim korytarzem. W każdej sytuacji istnieje możliwość wezwania pracownika wybranego Referatu, aby w wyznaczonym pokoju (punkt obsługi klienta), w ciszy omówić sposób załatwienia sprawy.

Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną, powiększalnik  oraz plany tyflograficzne z oznaczeniem pomieszczeń.

Na piętrze budynku zamontowane jest na uchwytach krzesło ewakuacyjne.

Taśmy antypoślizgowe na schodach oraz taśmy ostrzegawcze na szklanych drzwiach.

Budynek wyposażony w tabliczki Braille’a przy każdych drzwiach wewnętrznych oraz przy drzwiach na elewacji zewnętrznej budynku.

Nie ma toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu przed budynkiem  wyznaczone miejsce parkingowe z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Budynek : Urząd Miasta, Mały Rynek 10 41-260 Sławków

Do budynku prowadzi 1 wejście: od Małego Rynku 10.

Do wejścia prowadzi ścieżka poprzedzona schodami.

Nie ma podjazdu ani możliwości skorzystania ze schodołazu.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępny jest parter budynku z szerokim korytarzem. W każdej sytuacji istnieje możliwość wezwania pracownika z wyższej kondygnacji, aby w wyznaczonym pokoju (punkt obsługi klienta), w ciszy omówić sposób załatwienia sprawy.

Nie ma toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną, powiększalnik oraz plan tyflograficzny z oznaczeniem pomieszczeń.

Na korytarzu zamontowane na uchwytach krzesło ewakuacyjne.

Taśmy antypoślizgowe na schodach oraz taśmy ostrzegawcze na szklanych drzwiach.

Budynek wyposażony w tabliczki Braille’a przy każdych drzwiach wewnętrznych oraz przy drzwiach na elewacji zewnętrznej budynku.

Budynek: Urząd Miasta, ul. Okradzionowska 29B, 41-260 Sławków

Do budynku prowadzi 1 wejście: od ul. Okradzionowskiej.

Do wejścia głównego prowadzi schodek z podjazdem dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Zainstalowany i oznaczony dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami  przy bramie przed budynkiem.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek parterowy, w budynku brak windy.

Nie ma toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępny jest parter budynku z szerokim korytarzem. W każdej sytuacji istnieje możliwość wezwania pracownika aby w wyznaczonym pokoju (punkt obsługi klienta), w ciszy omówić sposób załatwienia sprawy.

Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną, powiększalnik  oraz plan tyflograficzny z oznaczeniem pomieszczeń.

Na korytarzu zamontowane na uchwytach krzesło ewakuacyjne.

Taśmy ostrzegawcze na szklanych drzwiach.

Budynek wyposażony w tabliczki Braille’a przy każdych drzwiach wewnętrznych oraz przy drzwiach na elewacji zewnętrznej budynku.

Dotyczy wszystkich budynków: Urzędu Miasta w Sławkowie

Osoba z niepełnosprawnościami wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do wszystkich budynków Urzędu.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta w Sławkowie, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem, przesyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poprzez złożenie druku w sekretariacie Urzędu Miasta w Sławkowie, pokój nr 11.

Formularz dostępny na stronie: BIP UM Sławków http://bip.slawkow.pl/bipkod/003/006

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop