Bezpłatne porady prawne

pixabay.com

Bezpłatne porady prawne

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Przypominamy mieszkańcom Sławkowa o możliwości korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, świadczonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA.

Porady skierowane zostały do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Sławkowie znajduje się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 4 i otwarty jest w poniedziałki, środy i piątki od godziny 13 do godziny 17. Aby skorzystać z porady, należy wcześniej skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Będzinie pod numerem telefonu 32 778 78 84 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp@powiat.bedzin.pl

Punkt prowadzony jest na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z 5 sierpnia 2015 r. Organizatorem pomocy jest powiat będziński.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 • Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • Nieodpłatną mediację.
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

 • Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 • Nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, jak również nieodpłatną mediację.

NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:

 • Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających.
 • Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji.
 • Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.
 • Przeprowadzenie mediacji.
 • Udzielnie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

źródło: https://dogma.org.pl/

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop