Informacja burmistrza Sławkowa w sprawie anten na wieży kościoła

{[description]}

Informacja burmistrza Sławkowa w sprawie anten na wieży kościoła

W związku z toczącym się w Starostwie Powiatowym w Będzinie postępowaniem dotyczącym wyrażenia zgody na montaż stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie, podajemy informację burmistrza Sławkowa w tej sprawie.

W związku z informacjami o zawarciu przez parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z T-Mobile SA umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest budowa na wieży kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego stacji bazowej telefonii komórkowej i uzyskaniem przez inwestora pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na jej realizację, pismem z dnia 15 marca 2017 roku zwróciłem się do Starostwa Powiatowego w Będzinie z żądaniem włączenia gminy Sławków do prowadzonego postępowania. Organem upoważnionym do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji jest w tej sprawie  starosta będziński. Miasto Sławków nie jest stroną umowy, ani nie jest w żaden inny sposób związane z umową zawartą pomiędzy parafią a operatorem. Pismo skierowane do starostwa w połowie marca i wniosek o włączenie miasta do prowadzonego postępowania wynikał z charakteru sprawy, która budzi wśród mieszkańców wiele kontrowersji. Posiadanie statusu strony postępowania umożliwiło między innymi wgląd w dokumentację sprawy.

Dokumenty związane z przedmiotową inwestycją trafiły do urzędu miasta 19 czerwca. Inwestycja może być niezgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta i w znaczący sposób wpływać na otoczenie, zarówno na osoby zamieszkujące w sąsiedztwie jak i na środowisko przyrodnicze. Poważne wątpliwości budzą również względy estetyczne, związane z posadowieniem anten na wieży zabytkowego kościoła oraz samo bezpieczeństwo tego najstarszego sławkowskiego zabytku.

Obawy o przebieg realizacji inwestycji i jej skutki są tym bardziej uzasadnione, że w październiku 2013 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Będzinie wszczął postępowanie dotyczące lokalizacji stacji bazowej tego samego operatora w innej części miasta. Biegły sądowy z zakresu spraw telekomunikacyjnych w zamówionej przez urząd miasta ekspertyzie potwierdził, że stacja ta jest użytkowana niezgodnie z przepisami i określonymi w stosownych dokumentach parametrami. W tej sprawie złożone zostało przeze mnie doniesienie do prokuratury, która 27 marca 2017 roku wszczęła na mój wniosek postępowanie w tej sprawie.

W związku z przedstawionymi powyżej okolicznościami, zwróciłem się do starosty będzińskiego Arkadiusza Watoły z żądaniem wstrzymania wydawania przez powiat decyzji zezwalającej na montaż anten do czasu przeprowadzenia stosownych analiz i ekspertyz związanych między innymi z zasiedlaniem kościelnej wieży przez rzadki gatunek nietoperza. Orientacyjny czas ich przeprowadzenia to maksymalnie cztery tygodnie.

W przypadku wydania przez starostwo powiatowe decyzji o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji, podjęte zostaną przeze mnie stosowne kroki odwoławcze. W świetle obowiązujących przepisów prawa nie ma jednak żadnych gwarancji, że odniosą one skutek. Sprawę z punktu widzenia prawnego definitywnie zakończyć może bowiem tylko rozwiązanie umowy z inwestorem przez parafię.

/-/ Rafał Adamczyk

Burmistrz Sławkowa

 

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop