Komunikat MOPS

{[description]}

Komunikat MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie prosi o kontakt osoby zainteresowane udziałem w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022".

Program dedykowany jest:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Działania podejmowane w ramach programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta na:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r., poz.1876 ze zm.).

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Usługi asystencji osobistej przyznawane są na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Wzór karty zgłoszenia - KLIKNIJ

Program trwa od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

W celu zbadania wielkości potrzeb w gminie na tego rodzaju wsparcie, prosi się osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny (nr telefonu: 32 260 82 28) z MOPS w Sławkowie od pon. do pt., w godzinach od 7ºº do 15ºº,  lub przesłanie zgłoszenia zainteresowania udziałem pod adres e-mail: mops@mops.slawkow.pl  w terminie do 18.10.2021 r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać na stronie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop