Kryteria rekrutacji

{[description]}

Kryteria rekrutacji

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych i publicznego przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławków.

Na podstawie Uchwały NR XXXIII/238/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych i publicznego przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz na podstawie Uchwały NR XXXIV/251/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/238/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych i publicznego przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów określono:

  1. Kryteria wraz z liczbą punktów przyznawane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Sławków:

1) rodzice, opiekunowie prawni (rodzic, opiekun prawny w przypadku samotnego wychowywania dziecka) pracujący, studiujący lub uczący się w systemie stacjonarnym - 20 punktów.

2) dzieci, które w roku poprzednim po przeprowadzeniu procesu rekrutacji nie zostały przyjęte do przedszkola - 12 punktów,

3) rodzeństwo dziecka uczęszczającego do przedszkola - 5 punktów,

4) dzieci ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną - 5 punktów,

5) rodzina objęta opieką MOPS lub nadzorem Kuratora Sądowego - 4 punkty.

  1. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły, zawierające informacje o stacjonarnym systemie nauki,

2) oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka o nieprzyjęciu dziecka w roku poprzednim do przedszkola,

3) oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa dziecka,

4) opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

5) decyzja MOPS, prawomocny wyrok sądu w sprawie ustanowienia kuratora.

  1. Kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów przyznawanych w kolejnym etapie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sławków:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia - 10 punktów,

2) w obwodzie szkoły pracuje przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów ucznia - 7 punktów

3) niepełnosprawność ucznia - 5 punktów

  1. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia starającego się o przyjęcie, że w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia,

2) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna ucznia starającego się o przyjęcie do szkoły, że pracuje w obwodzie szkoły,

3) kopia orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop