Modernizacja drogi na ul. Gwarków Sławkowskich

{[description]}

Modernizacja drogi na ul. Gwarków Sławkowskich

Projekt pn.: Modernizacja drogi na ul. Gwarków Sławkowskich w Sławkowie obejmuje przebudowę odcinka ul. Gwarków Sławkowskich o długości 230 metrów. Jest to odcinek drogi łączący strefę zabudowy mieszkaniowej, tereny inwestycyjne i gospodarcze z DK94.

Całkowita powierzchnia modernizacji drogi wynosi 1325 m2. Realizacja zadania obejmuje wykonanie: koryta na całej powierzchni modernizowanego odcinka drogi na głębokość 50 cm, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchni asfaltowej oraz opaski z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W ramach projektu planuje się wykonanie następującego zakresu prac:

  1. Wykonanie podbudowy drogi na głębokość 40 cm wraz z demontażem istniejącej nawierzchni korytowaniem. Odwóz i utylizacja urobku po stronie Wykonawcy. Kruszywo naturalne, łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-63 mm,
  2. wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej MMA AC 16W grubości po zagęszczeniu 6 cm (KR1),
  3. wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej MMA AC 11ś grubości po zagęszczeniu 4 cm (KR1),
  4. skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (między warstwowo),
  5. wykonanie opasek z kruszywa szerokości 50 cm i grubości 10 cm. Ścięcie poboczy, odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy. Kruszywo naturalne, łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm,
  6. Koszty pośrednie, zysk.

Pozycje od nr 1 – 5 w całości oraz pozycja nr 6 w kwocie 4 665,94 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej, natomiast pozostała kwota pozycji nr 6 tj. 20 732,90 zł zostanie pokryta ze środków własnych Gminy Sławków.

Drogą Gwarków Sławkowskich zostanie poprowadzony turystyczny i kulturowy Szlak Kruszczowy, łączący Dąbrowę Górniczą Strzemieszyce ze Sławkowem. Wyznaczenie tego szlaku zacieśni współpracę pomiędzy Sławkowem, a Dąbrową Górniczą.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu Metropolitalny Fundusz Solidarności w roku 2022 w wysokości: 200 000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Sławków wynosi: 20 732,90 zł.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop