Nadzwyczajne posiedzenie Związku Miast Polskich

{[description]}

Nadzwyczajne posiedzenie Związku Miast Polskich

W wtorek 17 marca w trybie telekonferencji obradowali prezydenci i burmistrzowie samorządów zrzeszonych w Związku Miast Polskich. Głównym tematem obrad był stan zagrożenia epidemicznego, ogłoszony w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem.

Zwrócono uwagę na szereg problemów, jakie stan epidemii powoduje w odniesieniu do bieżącego funkcjonowania samorządów.

Problemy miast i gmin dotyczą między innymi:

  1. Konieczności wydłużania terminów załatwiania spraw urzędowych, wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej;
  2. Innych terminów wynikających z obowiązującego prawa w tym zwłaszcza obligujących samorządy do sporządzania sprawozdań, przeprowadzania zebrań, konsultacji itp.;
  3. Kondycji finansowej samorządów, która od początku roku jest już poważnie osłabiona z powodu ubiegłorocznych zmian ustawowych, a która w tej chwili jest dodatkowo zagrożona ze względu na spodziewane opóźnienia w płatnościach podatków i opłat lokalnych oraz dalsze zmniejszenia wpływów z PIT i CIT, w których samorządy mają udziały;
  4. Zawieszenia działalności organów stanowiących JST w sytuacji zakazu zebrań i zgromadzeń, ale również z powodu powszechnie występujących obaw o stan zdrowia; wymaga to pilnego wprowadzenia przepisu umożliwiającego wójtom, burmistrzom i prezydentom wykonywanie obowiązków rad, które nie są przez nie realizowane, a także podejmowanie jednoosobowo decyzji, do których zwykle potrzebna jest zgoda organu stanowiącego;
  5. Spowolnienia gospodarczego, dotykającego także gospodarkę komunalną, która jest częścią gospodarki kraju; wprowadzany pakiet osłonowy musi dotyczyć również tych podmiotów gospodarczych, ponieważ to właśnie one zapewniają codzienną, bieżącą obsługę ludności w egzystencjalnych dziedzinach życia (woda, ścieki, ciepło, transport publiczny itp.).

 

Obradujący zwrócili też uwagę na szereg innych, lokalnych problemów, które wiążą się z nadzwyczajną sytuacją w kraju. Będą one na bieżąco przekazywane stronie rządowej.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop