Nieodpłatna pomoc prawna

pixabay.com

Nieodpłatna pomoc prawna

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Przypominamy o możliwości korzystania z bezpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego, których organizatorem jest powiat będziński.

W Sławkowie porady udzielane są w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 4 w:

 • poniedziałek w godzinach: 1300- 1700
 • środę w godzinach: 1300- 1700
 • piątek w godzinach: 1300- 1700

UWAGA - OBOWIĄZUJE REJESTRACJA - ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI!

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania przedstawionego problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
 • porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatna mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jak uzyskać poradę?

1. Ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 32 778-78-84  w  poniedziałek  w godzinach 7.30 - 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30 oraz w piątek w godzinach 7.30 - 14.00

lub

2. Wejdź na stronę internetową np.ms.gov.pl/zapisy, wybierz z listy po lewej stronie województwo (śląskie), powiat (będziński) i punkt. Przy wyborze punktu można nie tylko korzystać z listy, ale też z mapki znajdującej się po prawej stronie ekranu.

 • Zaznacz opcję „Chcę skorzystać z porady stacjonarnie” i odpowiedzieć na pytanie o konieczność skorzystania z ewentualnej pomocy tłumacza migowego.
 • Wybierz odpowiedni termin i godzinę wizyty, naciśnij „Umów wizytę” i wpisz swoje inicjały (lub numer wizyty), numer telefonu, adres e-mail.
 • Potwierdź zaznaczeniem w okienku, że nie możesz ponieść kosztów odpłatności płatnej pomocy prawnej oraz (niżej położonym), zapoznanie się z klauzulą dotyczącą warunków przetwarzania danych osobowych.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz obywatelskiej  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu.

Przypominamy, że z porad mogą też korzystać przedsiębiorcy którzy w ciągu ostatniego roku nie zatrudniali ani jednej osoby. Rejestracja porady i jej udzielanie odbywa się wtedy na podobnych warunkach jak osób fizycznych.

Więcej informacji - KLIKNIJ

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop