Obwieszczenie burmistrza Sławkowa

{[description]}

Obwieszczenie burmistrza Sławkowa

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławków, położonej w Sławkowie w rejonie ul. Krakowskiej.

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Sławków, położonej w awkowie w rejonie ul. Krakowskiej, stanowiącej działkę nr 3623/5 o pow. 0,0149 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00031473/7.

Działka ma kształt prostokąta o szerokości ok. 3,20 m do 3,50 m i długości ok. 43 m, częściowo zadrzewiona, częściowo pokryta wodą stojącą. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Z uwagi na wielkość, kształt i brak dostępu do drogi publicznej nie ma możliwości jej zagospodarowania jako odrębnej nieruchomości. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy zagospodarowania ich nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele działek : nr 3623/4, nr 3623/3, nr 3622, nr 3619/1, nr 5103/1, bezpośrednio przyległych do działki nr 3623/5.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 1RO- tereny rolnicze sadów i ogrodów.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 575,00 zł.

Wysokość wadium: 315,00 zł. Termin wpłaty wadium – 22 grudnia 2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towaru i usług.

Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w jej rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w ich nabyciu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta: Santander Bank Polska S.A 36 1910 1048 2106 2329 6190 0005, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu oraz złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1, najpóźniej do dnia 22 grudnia 2020 r., pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające imiona i nazwiska wszystkich właścicieli nieruchomości wraz z oświadczeniem o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i zamieszczona na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 23 grudnia 2020 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

W związku z obowiązującym stanem epidemii, w przypadku podjęcia przez Burmistrza Miasta Sławkowa decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o przeprowadzeniu przetargu w tej formie ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, najpóźniej do dnia 21 grudnia 2020 r.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (032) 2618753, 2931552.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop