Ogłoszenia o przetargach

pixabay.com

Ogłoszenia o przetargach

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 7 minut

Urząd Miasta zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną i usługową.


Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości będących własnością Gminy Sławków, położonych w awkowie przy ul. Armii Krajowej:

 1) nieruchomość składająca się z działek: nr 6015/13 o pow. 0,0626 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00020772/3 i nr 4377/9 o pow. 0,0248 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00031709/1, wraz z udziałem  wynoszącym 1/208 części w prawie własności nieruchomości składającej się z działek: nr 6015/9 o pow. 0,1771 ha,  nr 4375/3 o pow. 0,0729 ha, nr 4377/10 o pow. 0,0042 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00038759/5, stanowiącej drogę dojazdową.
Cena wywoławcza wynosi: 114 600,00 – zł netto.
Wysokość wadium: 11 460, - zł. Termin wpłaty wadium –  2 czerwca 2021 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 1030
 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

2) nieruchomość składająca się z działek: nr 6015/12 o pow. 0,0410 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00020772/3 i nr 4377/8 o pow. 0,0227 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00031709/1, wraz z udziałem wynoszącym 1/208 części w prawie własności nieruchomości składającej się z działek: nr 6015/9 o pow. 0,1771 ha,  nr 4375/3 o pow. 0,0729 ha, nr 4377/10 o pow. 0,0042 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00038759/5, stanowiącej drogę dojazdową.
Cena wywoławcza wynosi: 83 800,00 – zł netto.
Wysokość wadium: 8 380, - zł. Termin wpłaty wadium – 2 czerwca 2021 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 1100
 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

Działki zlokalizowane w południowej części Sławkowa przy ul. Armii Krajowej, niezabudowane, o kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu, teren płaski. Dojazd do drogi publicznej gminnej poprzez drogę wewnętrzna dojazdową. Posiadają możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej oraz instalacji elektrycznej. W sąsiedztwie znajdują się tereny zielone, rozproszona zabudowa jednorodzinna, tory kolejowe, obszary objęte ochroną przyrody Natura 2000. Odległość od placówek handlowo-usługowych i użyteczności publicznej, ok. 1000‑1500 m.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:

3.MN 42 – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy działki.
3.KD-D – tereny dróg publicznych dojazdowych (udział 1/208 w działkach nr: 6015/9, nr 4375/3, nr 4377/10).

Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23 % i podlega zapłaceniu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w jej rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w jej nabyciu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta nr: 20 8438 0001 0021 8226 2000 0060, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (032) 2931552.

Sławków, 06.05.2021 r.

Link do ogłoszenia - KLIKNIJ.


Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Sławków, położonej w awkowie przy ul. Kołdaczka i Żupnicza:

działka nr 2543/23 o pow. 0,3093 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą w nr KA1D/00016556/2.

Działka o kształcie zbliżonym do trójkąta, porośnięta trawą i samosiejkami. Posiada dostęp do drogi publicznej ul. Kołdaczka i ul. Żupniczej. Zlokalizowana w odległości ok. 1500 m od centrum miasta i ok. 400 m od drogi krajowej DK 94. Posiada możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej oraz instalacji elektrycznej. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zielone, skład budowlany.

Przez teren działki przebiega nieczynna magistrala wodociągowa DN 500, dla której w planie miejscowym ustalono strefę ochronną po 5 m z obu stron.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:

1-21.U (100%) – przeznaczenie podstawowe:  zabudowa usługowa, przeznaczenie dopuszczalne: garaże i inne pomocnicze obiekty gospodarcze, zieleń urządzona w tym izolacyjna, dojazdy, parkingi i place niezbędne dla obsługi zabudowy, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą terenów z zachowaniem zasad zawartych w przepisach odrębnych.

Dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie usług nieuciążliwych, niepowodujących emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów, poza granicę działki.

W-500 – tranzytowe magistrale wodociągowe

SOW – strefa techniczna wodociągu magistralnego DN 500.

Cena wywoławcza wynosi: 525 000,00 – zł netto
Wysokość wadium: 52 500,00 - zł. Termin wpłaty wadium – 2 czerwca 2021 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca  2021 r. o godz. 1130
 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23 % i podlega zapłaceniu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w jej rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w jej nabyciu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta nr: 20 8438 0001 0021 8226 2000 0060, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (032) 2931552.

Sławków, 06.05.2021 r.

Link do ogłoszenia - KLIKNIJ.


Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Sławków, położonej w awkowie przy ul. Konarowej:

Działka nr 4922/2 o pow. 0,0798 ha, zapisana w KW nr KA1D/00030243/9 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka zlokalizowana na terenie osiedla domków jednorodzinnych, w południowo zachodniej części Sławkowa, około 2 km od centrum miasta. Działka w kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu, zadrzewiona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Konarowej. Posiada możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej oraz instalacji elektrycznej. W sąsiedztwie znajdują się tereny leśne oraz zabudowa jednorodzinna.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 3.MN92 – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

Cena wywoławcza wynosi: 98 500,00 – zł netto
Wysokość wadium: 9 850,00 - zł. Termin wpłaty wadium – 2 czerwca 2021 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca  2021 r. o godz. 1000
 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23 % i podlega zapłaceniu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w jej rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w jej nabyciu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta nr: 20 8438 0001 0021 8226 2000 0060, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (032) 2931552.

Sławków, 06.05.2021 r.

Link do ogłoszenia - KLIKNIJ.


 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop