Ogłoszenie o naborze

{[description]}

Ogłoszenie o naborze

Do 18 października składać można dokumenty aplikacyjne w naborze na podinspektora do spraw zamówień i inwestycji w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miasta Sławkowa.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • co najmniej roczny staż pracy,
 • wykształcenie wyższe techniczne.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe - minimum rok w administracji samorządowej lub rządowej,
 • preferowane kierunki wykształcenia: budownictwo, architektura, urbanistyka,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • znajomość przepisów prawa, tj. ustawy prawo budowalne, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym
 • umiejętność przygotowywania projektów decyzji
 • umiejętność przeprowadzania postępowania administracyjnego,
 • mile widziane udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • opanowanie i rzetelność,
 • samodzielność i dokładność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność i odporność na stres.

Zakres zadań i obowiązków na danym stanowisku to między innymi:

 • przygotowanie dokumentacji formalno-prawnych inwestycji,
 • współpraca z zakładem energetycznym w zakresie dostawy energii elektrycznej, oświetlenia ulic, zasilania energetycznego gminy,
 • szacowanie wartości zamówień publicznych, udzielanych w zakresie działalności komórki,
 • przygotowanie opisu przedmiotu zamówień publicznych oraz niezbędnych informacji i dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • prowadzenie - w zakresie działalności komórki - postępowań o udzielanie zamówień o wartości poniżej 130 000 zł,
 • sporządzanie planu zamówień publicznych na dany rok i zapewnienie jego aktualizacji,
 • udział w przygotowywaniu i realizacji projektów z zakresu inwestycji infrastrukturalnych, gospodarki komunalnej,
 • przygotowywanie wniosków i dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia na inwestycję lub jej zgłoszenia.
 • weryfikacja dokumentów dotyczących zakończenia realizacji inwestycji i jej zgłoszenia do użytkowania.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • wymiar etatu – pełny etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stanowisko – Podinspektor,
 • miejsce wykonywania pracy – Urząd Miasta Sławkowa, 41-260 Sławków, ul. Łosińska 1,
 • praca przy monitorze ekranowym – powyżej 4h dziennie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Sławkowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu kształtował się na poziomie poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • zgłoszenie do konkursu z podaniem danych kontaktowych,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończonych studiach),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okresy i przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu potwierdzającym okres wymaganego rocznego stażu pracy, zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy lub działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku),
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach, itp.,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji.

Wzory dokumentów aplikacyjnych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej - KLIKNIJ.

Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Sławków,  Rynek 1,  pokój nr 11 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Sławków, Rynek 1, 41-260 Sławków w terminie do 18 października 2021 r. do godz. 1200. Koperty należy opatrzyć informacją „Konkurs na stanowisko podinspektora do spraw zamówień i inwestycji”.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Miasta Sławkowa lub pod numerem tel. 32 293 15 52  wew. 161.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop