rozproszone chmury

8.08 °C, rozproszone chmury

Ogłoszenie o przetargu

{[description]}

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości będących własnością Gminy Sławków, położonych w Sławkowie przy ul. Słonecznikowej.

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości będących własnością Gminy Sławków, położonych w awkowie przy ul. Słonecznikowej:

- działka nr 4436/13 o powierzchni 0,0740 ha, zapisana w KW nr KA1D/00031384/6 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt prostokąta, szer. ok. 20 m zadrzewiona, posiada bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni utwardzonej.

Cena wywoławcza wynosi: 99 500,00 zł

Wysokość wadium: 9 950,00 zł. Termin wpłaty wadium – 24 czerwca 2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

 

- działka nr  4436/14 o powierzchni 0,1049 ha, zapisana w KW nr KA1D/00031384/6 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt nieregularny, zadrzewiona, posiada bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni utwardzonej.

Cena wywoławcza wynosi: 140 600,00 zł

Wysokość wadium: 14 060,00 zł. Termin wpłaty wadium – 24 czerwca 2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

 

- działka nr  4436/15 o powierzchni 0,1436 ha, zapisana w KW nr KA1D/00031384/6 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, zadrzewiona, posiada bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni utwardzonej.

Cena wywoławcza wynosi: 181 800,00 zł

Wysokość wadium: 18 180,00 zł. Termin wpłaty wadium – 24 czerwca 2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta
w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

 

Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23 % i podlega zapłaceniu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wymienione nieruchomości nie są obciążone prawami ani ograniczeniami w ich rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w ich nabyciu.

Działki zlokalizowane są na terenie nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych, w południowo zachodniej części miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny zielone, tereny leśne.

Działki posiadają możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej eklektycznej. Sieć gazowa biegnie w ul. Jaśminowej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym 3. MN 53- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta: Santander Bank Polska S.A 36 1910 1048 2106 2329 6190 0005, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (032) 2618753, 2931552

Sławków, dnia 26.05.2020 r.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-