Pierwsze spotkanie ekologów

Krzysztof Kozieł

Pierwsze spotkanie ekologów

Foto: Krzysztof Kozieł
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

W poniedziałek 24 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie Forum Ekologicznego. Utworzone przez burmistrza Sławkowa forum ma zajmować się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska.

Działalność forum dotyczyć ma szerokiego zakresu problematyki zrównoważonego rozwoju i obejmie zagadnienia związane m. in. z ochroną zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarką wodno-ściekową, ochroną powierzchni ziemi, ochroną powietrza, ochroną zasobów przyrodniczych – siedlisk, roślin i zwierząt, a także gospodarką odpadami. – Poprzez organizację forum chcemy stworzyć warunki do dyskusji i współpracy w sprawach związanych z ekologią, która jest jednym z priorytetów przyjętych w tej kadencji samorządu. Cieszę się, że zaproszenie do udziału w tym gremium przyjęli przedstawiciele działających w Sławkowie i okolicy organizacji społecznych i pozarządowych, zwłaszcza tych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, czy poprawy bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców. Wśród członków Sławkowskiego Forum Ekologicznego nie zabrakło przedstawicieli świata nauki, służb mundurowych, administracji i samorządu gminnego. Udział w naszym forum bierze między innymi dr hab. Michał Gradziński, prodziekan Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego a także przedstawiciel Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą na pierwszym spotkaniu reprezentował Kamil Juśko. To efekt porozumienia o współpracy, jakie nawiązaliśmy z tymi uczelniami w ubiegłym roku – podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Podczas pierwszego spotkania jego uczestnicy mogli zapoznać się z kwestiami związanymi z warunkami klimatycznymi i jakością powietrza, ochroną przed hałasem, zanieczyszczeniem gleb i wód, czy środowiskiem przyrodniczym, które mają stać się obszarem szczególnej uwagi członków forum. - Nie zabrakło tak ważnych tematów jak rekultywacja cegielni, nielegalne odpady po firmie Rekult w północnej części miasta, działalność spółdzielni Promień z Dąbrowy Górniczej, czy kwestii osadników odpadów poeksploatacyjnych w Krzykawce. Wszystkie te tematy zostały zaprezentowane w świetle podejmowanych już przez samorząd działań. W dyskusję włączyli się przedstawiciele świata nauki, którzy nakreślili pewne kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę – mówi Maksym Pięta, specjalista ochrony przyrody i kierownik Referatu Ochrony Środowiska UM Sławków, który prowadził całe spotkanie.

Podczas obrad forum opracowano wstępne stanowisko dotyczące osadników w Krzykawce i prowadzonej na terenie dawnej cegielni w Sławkowie rekultywacji wyrobiska. Praca członków forum będzie się opierała na wspólnych posiedzeniach, ale przede wszystkim na spotkaniach w grupach zadaniowych, które już wstępnie się zarysowały podczas pierwszego spotkania.

fot.: Krzysztof Kozieł, Maksym Pięta

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop