Posiłek w szkole i w domu

pixabay.com

Posiłek w szkole i w domu

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Flaga Polski i godło Polski

Głównym celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Całkowita wartość programu w 2022 roku : 132 612,00 zł.

Z czego gmina otrzyma dotację z budżetu Państwa na kwotę – 79 567,00 zł., środki własne gminy przewidziane na realizację programu – 53 045,00 zł.


Program jest realizowany w formie:
W ramach Programu w MOPS Sławków realizowane są 2 moduły:

1.  MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w formie posiłków dla dzieci w przedszkolu i szkole lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  (w sytuacji braku możliwości realizacji świadczenia w formie posiłku dla dziecka w przedszkolu/szkole z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zgodnie z wytycznymi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności).

2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH w formie posiłku w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie  lub  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Adresaci programu:

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej - tj. rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 900,00 zł. na osobę w rodzinie.

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia w postaci posiłku w szczególności  osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. osobom samotnym , których dochód nie przekracza kwoty 1 164,00 zł. /rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 600,00 zł. na osobę w rodzinie).

Efekty:

Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Załącznik graficzny - KLIKNIJ

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop