Przydomowe oczyszczalnie ścieków - dotacje czekają!

pixabay.com

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - dotacje czekają!

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

Przypominamy, że do końca października składać można wnioski o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Uruchomiony w 2017 roku program ma charakter wieloletni, wnioski na dofinansowanie przyjmowane są od 1 stycznia do końca października.

- Na osoby, które są zainteresowane budową przydomowej oczyszczalni ścieków czekają dotacje w wysokości do połowy kosztów inwestycji, dla oczyszczalni przeznaczonej dla jednej nieruchomości maksymalnie do 2 tys. zł, a dla więcej niż jednej maksymalnie 2,5 tys. zł – wyjaśnia Maksym Pięta, pełnomocnik burmistrza Sławkowa ds. ochrony środowiska.

O wsparcie ubiegać mogą się między innymi osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Szczegółowe zasady przedstawione zostały poniżej.

Weryfikacją prawidłowości złożonych wniosków zajmuje się powołana przez burmistrza Sławkowa komisja. Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami UM Sławków, tel. 32 293 15 52 (po zgłoszeniu się centrali należy wybrać cyfrę "5").

 Program dotacji ma stopniowo doprowadzić do zmniejszenia problemów związanych z nieuregulowaną gospodarką ściekową na terenie Sławkowa.

Wniosek o udzielenie dotacji - KLIKNIJ
Wniosek o wypłatę dotacji - KLIKNIJ
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - KLIKNIJ


Ogólne warunki udzielenia dotacji:

Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków mogą otrzymać Wnioskodawcy spełniający łącznie następujące warunki:

 1. złożą pisemny wniosek o przyznanie dotacji, zgodnie ze wzorem określonym przez Burmistrza Miasta Sławkowa wraz z wymaganymi załącznikami;
 2. do wniosku przedłożą następujące dokumenty:
  1. tytuł prawny do nieruchomości; w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób Wnioskodawca dołączy pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli; w przypadku, gdy Wnioskodawca jest najemcą wymagana jest pisemna zgoda właściciela/zarządcy nieruchomości na wykonanie zadania;
  2. opinię Referatu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Urzędu Miasta w Sławkowie o położeniu nieruchomości na terenie, na którym brak jest możliwości technicznego podłączenia nieruchomości do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej lub na którym przewiduje się budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej w ciągu najbliższych 5 lat, umożliwiającą przyłączenie nieruchomości do planowanej sieci kanalizacyjnej;
  3. kopię prawomocnego pozwolenia na budowę obejmującego budowę budynku mieszkalnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków lub kopię potwierdzonego zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejącym budynku mieszkalnym wraz z zaświadczeniem właściwego organu architektoniczno-budowlanego o braku sprzeciwu co do planowanych robót budowlanych;
  4. kopię prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga jego uzyskania na podstawie odrębnych przepisów;
  5. plan zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków;
  6. opis lub kopię dokumentacji technicznej producenta przydomowej oczyszczalni ścieków;
  7. kopię aprobaty technicznej na urządzenia oczyszczalni lub certyfikatu zgodności z normami obowiązującymi w przepisach prawa;
 3. Wnioskodawca określi co najmniej szacunkowo planowaną wysokość całkowitych nakładów finansowych na wykonanie zadania.
 4. Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:
  a)kopię uchwały członków (właścicieli) wspólnoty mieszkaniowej, wyrażającą zgodę na realizację zadania objętego dotacją,
  b) kopię uchwały członków (właścicieli) wspólnoty mieszkaniowej, podjętą większością głosów, wyrażającą zgodę na złożenie wniosku o dotację przez zarząd wspólnoty, bądź przez osobę prawną lub osobę fizyczną, której powierzono zarząd wspólną nieruchomością,
  c) kopię uchwały członków (właścicieli) wspólnoty mieszkaniowej, w zakresie udzielenia pełnomocnictwa zarządowi/zarządcy do zawarcia umowy o dotację.
 5. Dotacja przysługuje Wnioskodawcom, którzy wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m3/d i będą ją wykorzystywać przez okres min. 5 lat.
 6. W przypadku wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo), warunkiem otrzymania dotacji jest jego likwidacja. Za likwidację zbiornika na nieczystości ciekłe uznaje się wyłączenie go z eksploatacji w prowadzonej gospodarce ściekowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku, gdy wnioskodawca jest współwłaścicielem nieruchomości, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na likwidację bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo).
 7. Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, po jego zakończeniu.
 8. W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, o dotację może się ubiegać tylko jeden Wnioskodawca, który udokumentuje poniesione koszty.
 9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 10. Dotacji nie podlegają:
  1) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
  2) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;
  3) koszty robocizny i montażu wykonanego we własnym zakresie przez Wnioskodawcę;
  4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;
  5) koszty zakupu gruntów;
  6) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych;
  7) koszty żwiru i piasku;
  8) koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, poniesione przed dniem podpisania umowy w sprawie udzielenia dotacji.
 11. Nie przyznaje się zaliczek na realizację przedsięwzięcia określonego w Regulaminie.
 12. Dotacja nie przysługuje na inwestycje już zrealizowane.
 13. Wnioskodawca tylko jeden raz może uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla danej nieruchomości.
 14. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni może uzyskać dotację w wysokości nie przekraczającej 50% kosztu całkowitego (zakup wraz z montażem oczyszczalni) udokumentowanego na podstawie faktur, lecz nie więcej niż:
  • 2 000,00 zł – dla wnioskodawcy ubiegającego się o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej jedną nieruchomość;
  • 2 500,00 zł – dla wnioskodawcy ubiegającego się o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej więcej niż jedną nieruchomość.
 15. Kwotę dofinansowania wylicza się przyjmując wartości brutto udokumentowanych poniesionych kosztów.
 16. Maksymalną wysokość kwoty dotacji dla Wnioskodawcy określa umowa o dotację z zachowaniem warunków powyższych.

Szczegółowe warunki ubiegania się o dotację opisane są w uchwale Rady Miejskiej w Sławkowie z 2017 roku – KLIKNIJ.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop