Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS

{[description]}

Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS

Projekt polega na kompleksowym wsparciu dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz podwórkowej. Projekt będzie realizowany w Sławkowie przy ul. Michałów 6 zakłada podniesienie jakości i dostępności usług społecznych w zakresie prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich oraz realizację kompleksowych działań kompensacyjnych dla dzieci.

Zdjęcie przedstawia logotypu - Funduszy Europejskich, flagę Polski, logo województwa śląskiego oraz flagę Unii Europejskiej

Projekt przyczyni się do:

 • przekazywania pozytywnych wzorców zachowań, zasad postępowania,
 • budowania poczucia bezpieczeństwa, szacunku, zaufania,
 • integracji w grupie,
 • rozwijania kompetencji kluczowych w tym: postaw społecznych i obywatelskich
  a także porozumiewania się w językach obcych.

W ramach projektu utworzone zostaną:

 • Dziecięco-młodzieżowy klub "Podwórkowy Michałek”, w którym dostępnych będzie 15 miejsc dla uczestników projektu,
 • Świetlica "Michałek" - wspierająca rozwój dziecka i rodziny, która również zapewni 15 miejsc dla uczestników projektu.

W ramach projektu planuje się:

 • zapewnienie opieki i wychowanie dzieciom objętych wsparciem,
 • pomoc w nauce: korepetycje matematyczne, zajęcia logopedyczne, informatyczne, językowe,
 • organizację czasu wolnego, zabawę oraz rozwój zainteresowań poprzez: zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania, zajęcia plastyczne, wyjazdy integracyjne poprawiające relacje rodzic-dziecko.

Całkowity koszt projektu wynosi: 405 678,11 zł. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs. Dofinansowanie UE wynosi 344 826,39 zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 32 454,25 zł, natomiast wkład własny Gminy Sławków wynosi: 28 397,47 zł.

Czas realizacji projektu: od 01.04.2021 – 31.12.2022 roku.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop