„Śląskie. Inwestujemy w talenty - VII edycja"

pixabay.com

„Śląskie. Inwestujemy w talenty - VII edycja"

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 5 minut

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty - VII edycja" w roku szkolnym 2022/2023.

Zarząd województwa śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2022/2023, w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja” oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji oraz Regulamin Użytkownika aplikacji, służącej do generowania Wniosków o przyznanie stypendium.

Termin naboru został ustalony na okres: od 27 września 2022 r. do 31 października 2022 r.

Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia wniosków:

Przygotowanie wniosku o udzielenie stypendium w roku szkolnym 2022/2023, jest możliwe wyłącznie za pomocą aplikacji służącej do generowania wniosków o przyznanie stypendium, udostępnionej na stronie internetowej projektu.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące korzystania z ww. narzędzia, zostały zawarte w regulaminie aplikacji służącej do generowania Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2022/2023, w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”.

Przygotowany za pomocą aplikacji wniosek należy wygenerować w formacie PDF a następnie przesłać go wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch formach:

  • w formie elektronicznej -   przy wykorzystaniu platformy elektronicznej ePUAP - Wniosek wraz z załącznikami winien zostać podpisany przez Wnioskodawcę za pomocą podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego za pośrednictwem Profilu Zaufanego, a następnie przesłany za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,

lub

  •  w formie pisemnej - poprzez złożenie podpisanego Wniosku w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej (listownie) na jeden z poniższych adresów:
  • Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
  • Biuro Zamiejscowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
  • Biuro Zamiejscowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Jeśli nie korzystali Państwo wcześniej z platformy ePUAP, zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym, w którym krok po kroku pokazujemy jak łatwo i szybko można założyć konto na platformie ePUAP.

Dodatkowo przygotowaliśmy instrukcję w jaki sposób złożyć wniosek o przyznanie stypendium za pomocą platformy ePUAP.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaleca składanie wniosków o przyznanie stypendium poprzez darmową platformę ePUAP, jako łatwy, bezpieczny i bardzo sprawny sposób przekazywania dokumentów.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu, w zakładce: Dokumenty i wytyczne rok szkolny 2022/2023.

Kryteria obowiązkowe do spełnienia, aby ubiegać się o stypendium w roku szkolnym 2022/2023 to:

Uczniowie/uczennice klas 1 szkoły ponadpodstawowej:
a) uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
b) uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej „5,67”, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 14 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a: z dwóch przedmiotów ocenę 6,00, a z jednego przedmiotu ocenę co najmniej 5,00;
c) uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej „5,51”.

Uczniowie/uczennice klas 2-5 szkoły ponadpodstawowej:
a) uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
b) uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej „5,33”, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 14 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a co najmniej: z jednego przedmiotu ocenę 6,00, a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00;
c) uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej „5,18”.

Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego, wydanego na zakończenie roku szkolnego tj. 2021/2022.

Kryteria dodatkowe, za ich spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty:

Uczniowie/uczennice klas 1 szkoły ponadpodstawowej:
a) uzyskanie w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe.

Uczniowie/uczennice klas 2-5 szkoły ponadpodstawowej:
a) uzyskanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe.

Kryteria dodatkowe wspólne dla klas 1 – 5 szkoły ponadpodstawowej:

a)realizacja w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, indywidulanego programu lub toku nauki, ze względu na szczególne uzdolnienia, z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych lub przedmiotów pozostałych lub ze wszystkich obowiązujących przedmiotów, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
b) uczeń/uczennica jest osobą z niepełnosprawnościami.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium to:

   - Wniosek o przyznanie stypendium,

   - Świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2021/2022,

   - Podpisane oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego stypendysty.

Ponadto wnioskodawca ubiegający się o przyznanie punktów w ramach kryteriów dodatkowych jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, poświadczające spełnienie poszczególnych kryteriów, zgodnie z § 5 ust. 16 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”.

Ważne informacje:

- Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium w formie pisemnej jest data jego wpływu do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Biura Zamiejscowego w Bielsku-Białej oraz Biura Zamiejscowego w Częstochowie.

- Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP, jest data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

- Przesłanie wniosku wraz załącznikami poza terminem naboru tj. przed jego rozpoczęciem lub po jego zakończeniu, skutkować będzie pozostawieniem Wniosku bez rozpatrzenia.

- Utworzenie wniosku wyłącznie w Aplikacji, bez późniejszego przesłania go w jednej z form opisanych powyżej (ePUAP lub forma papierowa/pisemna) oraz ujętych w Regulaminie oraz w Ogłoszeniu o naborze Wniosków o przyznanie stypendium skutkować będzie pozostawieniem Wniosku bez rozpatrzenia.

- Zgłaszanie awarii technicznych dotyczących działania aplikacji następuje za pośrednictwem adresu e-mail do operatorów merytorycznych: stypendia@slaskie.pl.

- Stypendia zostaną przyznane uczniom/uczennicom z najwyższą liczbą punktów. Liczba przyznanych stypendiów będzie uzależniona od dostępnej alokacji, tj. środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów.

- Stypendia przyznawane są w roku szkolnym 2022/2023. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2022 r. do czerwca 2023 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

- Wnioskodawcy oraz kandydaci na opiekunów dydaktycznych mają bezwzględny obowiązek zapoznania się z pełną dokumentacją projektową, w tym w szczególności z Regulaminem przyznawania stypendium oraz Regulaminem Aplikacji.

źródło: http://efs-stypendia.slaskie.pl/

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop