Ważne zmiany w systemie zbiórki odpadów

{[description]}

Ważne zmiany w systemie zbiórki odpadów

Od kilku już miesięcy w Sławkowie prowadzone są prace związane ze zmianą systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Mają one na celu wypracowanie modelu, który z jednej strony ma pozwolić na podniesienie efektywności gospodarki odpadami w Sławkowie, a z drugiej strony dostosować go do nowych regulacji prawnych w tym zakresie. Prezentujemy krótki film opisujący zmiany, które już niebawem czekać będą mieszkańców.

 

Zmiany w sławkowskim systemie gospodarki odpadami wynikają w znaczącej mierze z wejścia w życie 6 września zmian w ustawie o odpadach, wprowadzonych przez polski parlament. Jedną ze zmian jest wprowadzenie zróżnicowania stawek opłat za odpady posegregowane i niesegregowane. Osoby, które nie segregują śmieci zapłacą nawet cztery razy więcej niż te, które to robią. Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać odpadów, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym fakcie władze gminy, która będzie zobligowana wymierzyć opłatę podwyższoną. Znowelizowane przepisy zaostrzają kary za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami, co również wymusza konieczność przebudowania systemu w naszym mieście.

Statystyczny Polak produkuje ponad 300 kg odpadów rocznie. W Sławkowie ilość ta przekracza 400 kg. Urząd w Sławkowie od kilku już lat prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania zmierzające z jednej strony do ograniczenia patologii w funkcjonowaniu systemu odpadowego, a z drugiej do jego usprawnienia i uczynienia go jak najbardziej przyjaznym dla mieszkańców. Obecnie na terenie miasta znajduje się 126 stanowisk kontenerowych, do których mieszkańcy mogą wyrzucać odpady. Obecny system nie jest jednak systemem w pełni szczelnym, wskutek czego dochodzi do podrzucania odpadów przez mieszkańców sąsiednich gmin, wprowadzania do systemu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (od przedsiębiorców), jak i nie zawsze pozwala na osiąganie satysfakcjonującego poziomu segregacji odpadów i jakości tej segregacji.

Podczas sesji Rady Miejskiej 4 listopada radni przyjęli uchwałą nowy regulamin utrzymania czystości i porządku, którego głównym założeniem jest wprowadzenie na terenie Sławkowa indywidualnego systemu odbioru odpadów. Na terenie miasta już prawdopodobnie w I kwartale 2020 roku zostaną zlikwidowane wszystkie ogólnodostępne stanowiska kontenerowe. Ostateczny termin wdrożenia nowego systemu będzie uzależniony od przebiegu i daty zakończenia nowego postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadami. Obecnie działający w Sławkowie system zbiorczego gromadzenia odpadów w obrębie stanowisk kontenerowych zostanie przekształcony w system indywidualny, w ramach którego mieszkańcy będą gromadzić odpady do pojemników znajdujących się na terenie poszczególnych nieruchomości. W ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów każda nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej zostanie wyposażona w pojemnik na zmieszane odpady komunalne, jak i worki do selekcji. Wielkość pojemników będzie dostosowana do liczby mieszkańców w danym budynku. Przykładowo dla budynku gdzie zamieszkują 3 osoby będzie to pojemnik 120 litrów, dla budynku gdzie mieszka od 4 do 6 osób pojemnik będzie miał wielkość 240 litrów.

Z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywać będzie się co 2 tygodnie, odpadów segregowanych raz na miesiąc. W zabudowie wielorodzinnej dostosowany będzie do realnych potrzeb mieszkańców, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu. W sezonie wiosenno-letnim częstotliwość odbioru bioodpadów następować będzie co 2 tygodnie.

Podobny obowiązek będzie ciążył na zarządcach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy przepisami prawa krajowego są zobligowani do budowy i utrzymania miejsc gromadzenia odpadów przeznaczonych dla najemców czy właścicieli poszczególnych lokali. Wskazanym jest, aby wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe wydzieliły na swoim terenie miejsca, w których wybudują specjalne, najlepiej zamykane boksy, gdzie w określonych pojemnikach mieszkańcy będą gromadzić odpady. Pozwoli to na ograniczenie zjawiska podrzucania odpadów, uskuteczni segregację, jak i poprawi estetykę otoczenia.

Gmina za pośrednictwem podmiotu odbierającego odpady wyłonionego w drodze przetargu zapewni wszystkim dostawę pojemników na zmieszane odpady komunalne. Na wspólnocie (spółdzielni mieszkaniowej) zgodnie z znowelizowanymi przepisami będzie ciążył obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (co najmniej frakcje: pojemnik niebieski - papier, pojemnik zielony - szkło, pojemnik żółty - plastik i metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemnik brązowy - odpady BIO). Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej będą wyposażone, tak jak to odbywa się obecnie, w worki do segregacji.

Rozszerzona będzie formuła usług świadczonych przez GPZON, który po wprowadzeniu zmiany systemu stanie się Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), gdzie będzie można również przekazać odpady zbierane selektywnie (frakcje PMTS), ale i także odpady wielkogabarytowe. Godziny otwarcia GPSZOK-u również zostaną zmienione, tak aby był on dostępny dla wszystkich mieszkańców, także tych pracujących w innych miastach, czy do późnych godzin popołudniowych czy wieczornych. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane bezpośrednio spod posesji.

Nie zmieni się sposób ponoszenia opłat za odpady. Właściciele nieruchomości nadal będą wnosić opłatę na rzecz gminy na podstawie składanych deklaracji. Nadal opłata będzie uiszczana co miesiąc, a jej wysokość uzależniona będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Ponadto nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Sławkowie nadal będzie obejmował nieruchomości niezamieszkane (np. zakłady pracy, szkoły, nieruchomości o charakterze handlowo-usługowo-produkcyjnym itp.), których właściciele zobowiązani są do uiszczania opłaty w zależności od wielkości zamówionego pojemnika na odpady komunalne oraz ustalonej w regulaminie utrzymania czystości i porządku częstotliwości odbioru.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Uchwale nr XIV.141.2019 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławków - KLIKNIJ, jak i w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop