Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

{[description]}

Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głównym celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023. Dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniającym warunki do jej otrzymania. Gmina Sławków otrzymuje dotację na realizację w ramach Programu modułu 1 Moduł dla dzieci i młodzieży oraz modułu 2
Moduł dla osób dorosłych.

Zakres osobowy:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej,
  • osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne.

Całkowita wartość programu na rok 2023 – 125 347,00 zł

Dofinansowanie – 75 208,00  zł

Środki własne przeznaczone na realizacje programu – 50 139,00 zł

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop