Woda w Sławkowie pod kontrolą

Krzysztof Kozieł

Woda w Sławkowie pod kontrolą

Foto: Krzysztof Kozieł
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Znane są już wyniki badań próbek wody, pobranych pod koniec lutego z punktu pomiarowego zlokalizowanego przy ulicy Okradzionowskiej 29B przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Inspektorzy WIOŚ badali elementy fizykochemiczne stanu wód podziemnych. Próbki pobrane zostały w ramach podsystemu Państwowego Monitoringu Środowiska.

To kontynuacja badań prowadzonych od kilku już lat. Wyniki są dobre. Wartości poszczególnych elementów pozwalają zaliczyć wody podziemne do I i II klasy, czyli wody o bardzo dobrej jakości. Specjalistyczne laboratorium analizowało szereg właściwości wody, w tym jej pH i potencjał redox. Badano także przewodność elektryczną i zawartość pierwiastków, w tym sodu, magnezu, potasu i cynku. Osobną grupę oznaczanych pierwiastków stanowiły metale ciężkie. I ta właśnie część badań była szczególnie ważna z punktu widzenia władz miasta, ze względu na wciąż nierozwiązany problem nielegalnego wysypiska odpadów na terenach kolejowych. Badania WIOŚ potwierdziły, że woda wolna jest od zanieczyszczeń. Sprawozdanie z obszarowej oceny jakości wody dla miasta za 2016 rok opracował też Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej. Raport dotarł do urzędu na początku kwietnia. W ubiegłym roku dąbrowski sanepid nie odnotował żadnych zgłoszeń mieszkańców związanych z niepożądanymi reakcjami zdrowotnymi na spożycie wody.

Do końca listopada wykonane mają zostać specjalne otwory monitorujące przepływ potencjalnych zanieczyszczeń z wysypiska Rekultu w kierunku ujęcia wody dla Sławkowa. Miasto przeprowadziło już procedurę wyboru wykonawcy tego zadania. Sieć monitoringowa ujęcia wód podziemnych składać się będzie z trzech otworów obserwacyjnych. Dzięki temu będzie możliwa obserwacja poziomu zwierciadła wód podziemnych oraz jego wahań i pobór próbek wód podziemnych oraz obserwację ich składu chemicznego. Umożliwi to wczesne wykrycie ewentualnych zanieczyszczeń i podjęcie odpowiednich działań w celu zabezpieczenia dostępu w wodę pitną dla Sławkowa. Otwory poszerzą również wiedzę o warunkach geologicznych i hydrogeologicznych występujących w północnej części miasta. Ze względu na upływający czas, władze miasta zabezpieczyły środki na wykonanie odwiertów w miejskim budżecie. Wiadomo już, że wszystko kosztować będzie prawie 50 tys. zł. W przyszłości ma zostać podjęta próba odzyskania tej kwoty od właściciela terenu, na którym znajdują się nielegalne wysypiska.

Jak podkreślił w opracowaniu dąbrowski sanepid, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie prowadzi na bieżąco regularną kontrolę obejmującą badania wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego, którego wyniki przekazywane są dąbrowskiemu sanepidowi. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ramach swoich działań i procedur monitoruje podstawowe parametry wody. Chodzi o liczbę bakterii z grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, chlorki, pH, przewodność elektryczną właściwą i zawartość siarczanów. Te podstawowe wskaźniki pozwalają śledzić zmiany w zakresie składu chemicznego, a także wykrycia ewentualnych zanieczyszczeń bakteriologicznych. Do wodociągów trafi też specjalna lampa UV, przy pomocy której prowadzona będzie dezynfekcja wody.

- Prowadzone działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom korzystającym z wody z miejskiej sieci są wielokierunkowe. Biorąc pod uwagę częstotliwość badań wody przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, które prowadzone są raz w tygodniu, a nie jak w ubiegłej kadencji raz na kwartał, w zdecydowany sposób zwiększony został nadzór nad jakością wody pochodzącej z ujęcia głębinowego. Przy prowadzonym dawnej badaniu wody raz na kwartał mogły wystąpić okresowo skażenia bakteriologiczne, które pozostały niezauważone. Niezależnie od tego prowadzimy rozmowy dotyczące dywersyfikacji dostaw wody. Chodzi o to, by nie skazywać się na korzystanie tylko z jednego, aktualnego źródła. Pozwoli to na zabezpieczenie strategicznych interesów Sławkowa. Rozmawiamy w tej sprawie z wodociągami z Sosnowca i Olkusza – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Urząd miasta zapowiada również wyznaczenie strefy ochrony pośredniej dla ujęcia wody. Chodzi o wytyczenie granic wokół ujęcia, w których zabronione będzie prowadzenie prac mogących spowodować zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, między innymi stosowanie nawozów i środków ochrony roślin czy wykonywanie robót melioracyjnych i wykopów ziemnych. – Niestety, przez lata nikt nie zwracał uwagi na tę kwestię. Obecnie ujęcie wody w Sławkowie posiada wyznaczoną jedynie strefę ochrony bezpośredniej, o granicy dwudziestu metrów – wyjaśnia Maksym Pięta z urzędu miasta.

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop