Wodociągi w pytaniach i odpowiedziach

{[description]}

Wodociągi w pytaniach i odpowiedziach

W środę 29 maja, na wniosek burmistrza Sławkowa, radni jednogłośnie (przy 13 obecnych na sesji), podjęli uchwałę o likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Urząd miasta wyjaśnia, na czym będą polegały zmiany.

Kiedy Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie przestanie istnieć?

MZWiK przestanie istnieć 1 stycznia 2020 roku. Do tego czasu załatwione zostaną wszystkie sprawy formalne, związane z likwidacją zakładu budżetowego.

Kto będzie realizował zadania MZWiK po jego zlikwidowaniu?

Zadania będą realizowane bezpośrednio przez urząd miasta. Na żadnym etapie wdrażanych zmian nie ma mowy o prywatyzacji wodociągów. Miasto nie ma w planach sprzedaży zakładu.

W jakim celu wprowadzane są zmiany i likwidowany MZWiK?

Zmiany mają na celu poprawę jakości, efektywności i skuteczności działań związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Rozwiązania wzorowane są na samorządach, w których taki sposób realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z powodzeniem funkcjonuje już od lat (np. Dobczyce). Chodzi również o zwiększenie dyscypliny pracy i dokładności w realizowaniu zadań przez pracowników, których bezpośrednio nadzorować będzie urząd miasta.  Ponadto współpraca w zakresie wiedzy i doświadczenia z dużymi zakładami wodociągowymi (np. z Krakowa) pomoże w usprawnieniu procesów technologicznych i organizacji pracy.

Czy poprawi się odbiór nieczystości płynnych od mieszkańców?

W dalszym ciągu wywóz ścieków będzie realizowany sprzętem aktualnie dostępnym w zakładzie. Planowane zmiany organizacyjne mają doprowadzić do zwiększenia zakresu obsługi mieszkańców przez miejskie samochody asenizacyjne. Ponadto w dalszym ciągu utrzymana zostanie możliwość obsługi przez podmioty prywatne w tym zakresie.    

Czy Sławków będzie zaopatrywany w wodę z Olkusza?

Nie. W tym zakresie nic się nie zmieni. Woda czerpana będzie jak dotychczas z ujęcia przy ulicy Okradzionowskiej.

Dlaczego w zeszłym roku zostało wykonane połączenie sławkowskiej sieci wodociągowej z siecią olkuską?

Zadanie to zostało zrealizowane w związku ze zmianami przepisów prawa, które nakładają obowiązek zapewnienia przez dostawcę wody posiadanie zapasowego źródła. Sławków wcześniej nie posiadał takiego zabezpieczenia.

Kto będzie decydował o cenach wody?

Poziom cen wody, jak dotychczas, ustalany będzie przez miasto w uzgodnieniu z instytucją rządową do tego powołaną o nazwie Wody Polskie.

Gdzie będą wnoszone opłaty za wodę?

Opłaty mieszkańcy wnosić będą tak, jak dotychczas, w kasie urzędu miasta w Ratuszu albo przelewem bankowym tradycyjnym lub elektronicznym.

Co stanie się z majątkiem MZWiK (urządzeniami, maszynami, siecią)?

Majątek zlikwidowanego zakładu pozostanie własnością miasta i nadal będzie służył zaspokojaniu  potrzeb mieszkańców. Dzięki przejęciu zadań przez miasto zwiększony będzie także nadzór nad majątkiem zakładu. Wygospodarowane oszczędności (dzięki optymalizacji zatrudnienia i zmianie sposobu zarządzania) pozwolą między innymi na zwiększenie tempa prac przy konserwacji sieci wodociągowej w mieście.


Pełna treść uzasadnienia do uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie

Z chwilą zakończenia likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie dotychczasowe zadania Gminy Sławków, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, realizowane przez Zakład na podstawie nadanego mu statutu, będą realizowane bezpośrednio przez Gminę Sławków, a nie pośrednio w formie jednostki organizacyjnej w postaci zakładu budżetowego jakim jest do zakończenia likwidacji MZWiK w Sławkowie.

Likwidacja Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie uwzględnia potrzeby społeczne, organizacyjne i racjonalności dysponowania środkami budżetu Miasta Sławków. Ze względu na wyższą sprawność i efektywność kosztową wykonywania zadań własnych w niewielkim gminach stosuje się rozwiązania bezpośredniej realizacji zadań komunalnych przez gminy, a nie w formie jednostki organizacyjnej w postaci zakładu budżetowego.

Przy planowanej zmianie realizacji zadań zostanie zachowana ciągłość w realizacji zadań własnych Gminy Sławków. Mienie, należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu na dzień zakończenia likwidacji przejmie Gmina Sławków. Przejęcie bezpośrednie realizacji zadań przez Gminę Sławków pozwoli na elastyczne wykorzystanie zasobu osobowego i majątkowego, w celu optymalizacji efektów z wykorzystania środków finansowych budżetu Gminy. Celem uchwały jest stworzenie optymalnego modelu ekonomicznego i organizacyjnego, uwzględniającego wielkość Miasta Sławkowa, pozwalającego na efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału technicznoorganizacyjnego i majątkowego likwidowanego Zakładu. Zakładany efekt ma się sprowadzić do polepszenia jakości świadczonych usług publicznych. Ponadto dalsze prowadzenie działalności w obecnym kształcie organizacyjnym i prawnym nie stwarza możliwości rozwoju usług komunalnych i ich osiągnięcia przy najniższych kosztach.

Za zmianą sposobu realizacji zadań własnych Miasta Sławkowa, wykonywanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie przemawiają przede wszystkim:

 1. Konieczność podwyższenia sprawności organizacyjnej i efektywności działania.
 2. Zwiększenie stopnia nadzoru nad wykonywanymi zadaniami wodociągowo-kanalizacyjnymi i wybranymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej.
 3. Przeprowadzenie zmian organizacyjnych zmierzających do zmniejszenia kosztów osobowych i rzeczowych.
 4. Możliwość zwiększenia zakresu outsourcingu czyli wydzielenia ze struktury organizacyjnej likwidowanego Zakładu niektórych samodzielnie realizowanych dotychczas zadań i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom co umożliwi:
  a) obniżenie i bardziej efektywną kontrolę kosztów operacyjnych,
  b) skoncentrowanie się na specjalizacji w zakresie obsługi gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Sławkowa,
  c) zwiększenie sprawności i efektywności wykonywania wybranych zadań z zakresu gospodarki komunalnej w związku z brakiem możliwości zakupu nowoczesnych technologii dla niewielkiej skali działalności,
  d) pozyskanie zasobów, których likwidowany MZWiK nie dysponuje, w tym wiedzy eksperckiej i know-how.

Mając na względzie powyższe argumenty, a w szczególności cel jakim jest podnoszenie jakości świadczonych usług komunalnych dla mieszkańców Sławkowa oraz możliwość ograniczenia kosztów ich realizacji, które ponosi Gmina Sławków, podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego jest uzasadnione.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop