Zawiadomienie starosty będzińskiego

{[description]}

Zawiadomienie starosty będzińskiego

Starosta będziński zawiadamia o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całego obszaru powiatu będzińskiego.

STAROSTA BĘDZIŃSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) oraz §  40  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393)

ZAWIADAMIA

o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całego obszaru Powiatu Będzińskiego.

Wyłożenie nastąpi w terminie:

od 23.08.2021r.   do 10.09.2021r.

w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - w godz. 730 do 1700, wtorek, środa, czwartek - w godz. 730 do 1530 , piątek - w godz. od 730 do 1400

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ul. Ignacego Krasickiego 17.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych, które zostaną udokumentowane w formie protokołu.

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Będzinie posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ww. ustawy, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od dnia 10.09.2021 r. rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag i zastrzeżeń, po czym informuje zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia uwagi czy zastrzeżenia oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i zastrzeżeń oraz sposobie ich  rozpatrzenia w protokole. Po upływie ww. terminu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Strony zainteresowane wglądem do projektu operatu opisowo-kartograficznego proszone są o posiadanie przy sobie  dokumentami tożsamości ze zdjęciem, umożliwiającym identyfikację osoby.

W imieniu właścicieli (władających) mogą występować odpowiednio upoważnieni przedstawiciele posiadający pisemne pełnomocnictwo, przy czym dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do listy osób obecnych na wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto, przypomina się zainteresowanym właścicielom nieruchomości z terenu Powiatu Będzińskiego o ograniczeniach związanych ze stanem epidemicznym. W  tej nietypowej i trudnej dla nas sytuacji starajmy się znaleźć najlepsze rozwiązania zapewniające wszystkim bezpieczeństwo, ale także możliwość zabezpieczenia interesów wszystkim których dotyczy niniejsze zawiadomienie, w związku z tym mile widziane byłoby wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny zapoznania się z projektem operatu opisowo – kartograficznego z pracownikiem tut. urzędu. 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 pod nr telefonu 32 36 80 760 do 763, 767,768.

 

Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

Jadwiga Zięba

GEODETA POWIATOWY

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop