Reforma systemu oświaty w Sławkowie

Krzysztof Kozieł

Reforma systemu oświaty w Sławkowie

Foto: Krzysztof Kozieł
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 6 minut

Rada Miejska w Sławkowie podczas sesji 16 lutego podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat zmian w organizacji sieci szkół.


W styczniu 2017 r. weszły w życie przepisy prawne ustawy Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe i przepisy ustawy Prawo oświatowe. Te dwa dokumenty określają ramy prawne i organizacyjne zmian związanych z reformą systemu polskiej edukacji. Jednostki samorządu terytorialnego, w tym również Gmina Sławków, ale przede wszystkim uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele stoją w obliczu poważnych decyzji, a jednocześnie niemałych wyzwań organizacyjnych.

Najważniejsze zmiany określone w nowym ustroju szkolnym to:

 • z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się z mocy prawa ośmioletnią szkołą podstawową,
 • z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się pierwszą klasę gimnazjum (w roku 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy dotychczasowego gimnazjum),
 • z dniem 1 września 2017 r. obecne klasy szóste szkoły podstawowej kontynuują swoją edukację jako klasy siódme w ramach ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • dotychczasowe klasy gimnazjalne będą prowadzone do czasu całkowitego wygaszenia (w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 – klasy drugie i klasy trzecie, w roku szkolnym 2018/2019 już tylko klasy trzecie),
 • obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;
 • dziecko 6-letnie, jeśli taka jest wola rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły podstawowej i tym samym zostać objęte obowiązkiem szkolnym.

Gmina Sławków przygotowuje się do sprostania wymaganiom rządowej reformy oświaty i do tego, aby uczniowie i rodzice oraz nauczyciele w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany w funkcjonowaniu gminnych placówek edukacyjnych.

Gmina Sławków prowadzi obecnie trzy placówki szkolne:

 • Miejskie Przedszkole Publiczne przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 10,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego przy ul. Browarnej 55, (sześcioletnia)
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 4 w Sławkowie (Zespół Szkół im. Jana Pawła II składa się z Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum Publicznego).

Główne założenia projektu nowego ustroju szkolnego w Sławkowie:

 • zgodnie z założeniami reformy oświaty oraz po zaleceniach Kuratorium Oświaty w Katowicach, w Sławkowie zostanie wprowadzona nowa sieć szkół podstawowych, zakładająca powstanie nowej, drugiej szkoły podstawowej,
 • nowa szkoła podstawowa w Sławkowie powstanie z przekształcenia dotychczasowego gimnazjum publicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 4. Szkoła Podstawowa nr 2 wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym będą tworzyć Zespół Szkół im. Jana Pawła II,
 • Sławków zostanie podzielony na dwa obwody szkolne dla dwóch szkół podstawowych,
 • nowe granice obwodów dotyczą tylko dzieci, które 1 września danego roku rozpoczynać będą edukację w klasach I szkół podstawowych (co oznacza, że aktualne klasy szkoły podstawowej będą kontynuować swoją edukację w obecnym składzie uczniów),
 • zgodnie z uchwałą nr XXXIII/243/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie naukę rozpoczną dzieci zamieszkałe w obwodzie nr 1, a dzieci mieszkające w obwodzie nr 2 rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
 • uczniowie obecnych klas I-V w roku szkolnym 2017/2018 kontynuować będą naukę w Szkole Podstawowej im. Jana Baranowskiego
 • uczniowie obecnych klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego począwszy od 1 września 2017 roku będą kontynuować edukację w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
 • uczniowie przyszłych klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego, przynajmniej przez okres 3 lat, będą kontynuować edukację w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II (przy czym zgodnie z reformą, taka zmiana budynku będzie możliwa tylko do roku szkolnego 2022/23)

Dzięki temu: - nie dojdzie do przepełnienia Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego i wprowadzania pełnej dwuzmianowości, - przez najbliższe 6 lat liczba wszystkich oddziałów w Szkole Podstawowej im. Jana Baranowskiego zmniejszy się poprzez mniejszą liczbę dzieci w obwodzie nr 1, a tym samym powstawanie mniejszej liczby klas I, co poprawi komfort nauki wszystkich uczniów w budynku szkolnym przy ulicy Browarnej, - uczniowie klas VII i VIII po przeniesieniu do Szkoły Podstawowej nr 2 będą mogli korzystać z nowoczesnych pracowni i infrastruktury Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, - Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego będzie mogła w tym okresie przejściowym dostosować pracownie do nauczania w klasach VII i VIII.

 • uczniowie dotychczasowego gimnazjum publicznego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II dokończą edukację w dotychczasowej szkole i swoich klasach, otrzymując na koniec szkoły świadectwo ukończenia gimnazjum publicznego.
 • nie przeprowadzona zostanie rekrutacja do gimnazjum na rok szkolny 2017/2018 i lata następne,
 • 1 września 2018 roku naukę w klasach III gimnazjum rozpocznie naukę ostatni rocznik gimnazjalistów,
 • 1 września 2019 roku obecne Liceum Ogólnokształcące trzyletnie stanie się Liceum Ogólnokształcącym czteroletnim. Do zakończenia roku szkolnego 2022/2023 Liceum Ogólnokształcące będzie prowadziło nauczanie w klasach dotychczasowego liceum trzyletniego i nowych klasach liceum czteroletniego.
 • zarówno liceum trzyletnie i docelowo liceum czteroletnie wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 2 będą tworzyć Zespół Szkół im. Jana Pawła II przy ul. Władysława Sikorskiego 4,
 • do zakończenia okresu wdrażania reformy oświaty to tj. 1 września 2023 roku samorząd miasta Sławkowa będzie dążył, aby zarówno Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II funkcjonowały w pełnej strukturze szkoły ośmioletniej, a oddziały zostały utworzone w klasach od I do VIII.
 • 1 września 2017 roku nie zmienia się nic w zakresie wychowania przedszkolnego. Podobnie jak w roku szkolnym 2016/2017 dwie grupy 6 latków będą kontynuować edukację w oddziałach zamiejscowych w Szkole Podstawowej im. Jana Baranowskiego.

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wynika z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017,  poz. 60).

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została skonsultowana z zespołem ds. wdrażania reformy edukacji w Sławkowie, powołanym przez Burmistrza Miasta Sławkowa, ponadto pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej i przyjęta przez radnych Rady Miejskiej podczas sesji w dniu 16 lutego 2017 r. Uchwała została przekazana do zaopiniowania przez Śląskiego Kuratora Oświaty i związki zawodowe. Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sławków - KLINKIJ.

Pytania, które dotyczą bezpośrednio wdrażania założeń reformy oświaty w Sławkowie można kierować do pracowników Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sławków pod nr tel. 32 293 10 52.

Szczegółowe informacje związane z reformą edukacji można uzyskać z materiałów zamieszczonych na  stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/. Pytania do Ministerstwa Edukacji Narodowej można kierować również za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: reformaedukacji@men.gov.pl

Janusz Mróz, Referat Oświaty i Spraw Społecznych UM Sławków


Podział Sławkowa na obwody szkolne

Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie, ul. Browarna 55

Rok szkolny 2017/2018 - wykaz ulic: Armii Krajowej, Biskupia, Browarna, Chwaliboskie, Fabryczna, Francesco Nullo, Garncarska, Gołębia, Hipolita Kownackiego, inż. Władysława Sujkowskiego, Jagiellońska, Jana Matejki, Jazy, Juliusza Słowackiego, Kabania, Karola Szymanowskiego, Komora, Kościelna, Kozłowska, Krakowska, Krzywda, Kwartowska, Legionów Polskich, Łosińska, Mały Rynek, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Michałów, Miedawa, Młyńska, Niwka, Okradzionowska, Olkuska, Pańska Góra, Piekarska, Podwalna, Polskiego Czerwonego Krzyża, Poprzeczna, Radosna, Rynek, Siewierska, Staropocztowa, Świętego Jakuba, Świętojańska, Walcownia, Wał, Wikle, Wrzosowa, Zakościelna, Zamkowa, Zawalna, Zbożowa.

Rok szkolny 2018/2019 - wykaz ulic: Armii Krajowej, Biskupia, Browarna, Chwaliboskie, Fabryczna, Francesco Nullo, Garncarska, Gołębia, Hipolita Kownackiego, inż. Władysława Sujkowskiego, Jagiellońska, Jana Matejki, Jazy, Juliusza Słowackiego, Kabania, Karola Szymanowskiego, Komora, Kościelna, Kozłowska, Krakowska, Krzywda, Kwartowska, Legionów Polskich, Łosińska, Mały Rynek, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Michałów, Miedawa, Młyńska, Niwka, Okradzionowska, Olkuska, Pańska Góra, Piekarska, Podwalna, Polskiego Czerwonego Krzyża, Poprzeczna, Radosna, Rynek, Siewierska, Staropocztowa, Świętego Jakuba, Świętojańska, Walcownia, Wał, Wikle, Wrzosowa, Zakościelna, Zamkowa, Zawalna, Zbożowa.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sławkowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 4


Rok szkolny 2017/2018 - wykaz ulic: 23 Stycznia, Borowa, Borówkowa, Botaniczna, Brzozowa, Burki, Cechowa, Cegielniana, Dębniki, Dębowa Góra, Dymniki, Gajowych, Gen. Józefa Hallera, Gen. Władysława Sikorskiego, Grodzka, Groniec, Gwarków Sławkowskich, Hrubieszowska, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kolejowa, Kołdaczka, Konarowa, Konwaliowa, Korzenna, Lisia, Makowa, Modrzewiowa, Myśliwych, Niwa, Obrońców Westerplatte, Owocowa, Pasterska, Plebiscytowa, Sarnia, Słonecznikowa, Sosnowa, Staszówka, Stawki, Stokrotek, Storczyków, Strzemieszycka, Szerokotorowa, Świerkowa, Świętego Huberta, Wiejska, Wilcza, Wita Stwosza, Wrocławska, Zachodnia, Zagródki, Zajęcza, Żupnicza.

Rok szkolny 2018/2019 - wykaz ulic: 23 Stycznia, Borowa, Borówkowa, Botaniczna, Brzozowa, Burki, Cechowa, Cegielniana, Dębniki, Dębowa Góra, Dymniki, Gajowych, Gen. Józefa Hallera, Gen. Władysława Sikorskiego, Grodzka, Groniec, Gwarków Sławkowskich, Hrubieszowska, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kolejowa, Kołdaczka, Konarowa, Konwaliowa, Korzenna, Lisia, Makowa, Modrzewiowa, Myśliwych, Niwa, Obrońców Westerplatte, Owocowa, Pasterska, Plebiscytowa, Sarnia, Słonecznikowa, Sosnowa, Staszówka, Stawki, Stokrotek, Storczyków, Strzemieszycka, Szerokotorowa, Świerkowa, Świętego Huberta, Wiejska, Wilcza, Wita Stwosza, Wrocławska, Zachodnia, Zagródki, Zajęcza, Żupnicza.

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop