Działka inwestycyjna na sprzedaż

pixabay.com

Działka inwestycyjna na sprzedaż

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Sławków, położonej w Sławkowie przy ul. Kołdaczka i Żupnicza.

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Sławków, położonej w awkowie przy ul. Kołdaczka i Żupnicza:

działka nr 2543/23 o pow. 0,3095 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00016556/2.

Działka o kształcie zbliżonym do trójkąta, porośnięta trawą i samosiejkami. Posiada dostęp do drogi publicznej ul. Kołdaczka i ul. Żupniczej. Zlokalizowana w odległości ok. 1500 m od centrum miasta i ok. 400 m od drogi krajowej DK 94. Posiada możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej oraz instalacji elektrycznej. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zielone, skład budowlany.

Przez teren działki przebiega nieczynna magistrala wodociągowa DN 500, dla której w planie miejscowym ustalono strefę ochronną po 5 m z obu stron.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:

1-21.U (100%) – przeznaczenie podstawowe:  zabudowa usługowa, przeznaczenie dopuszczalne: garaże i inne pomocnicze obiekty gospodarcze, zieleń urządzona w tym izolacyjna, dojazdy, parkingi i place niezbędne dla obsługi zabudowy, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą terenów z zachowaniem zasad zawartych w przepisach odrębnych.

Dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie usług nieuciążliwych, niepowodujących emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów, poza granicę działki.

W-500 – tranzytowe magistrale wodociągowe

SOW – strefa techniczna wodociągu magistralnego DN 500.

Cena wywoławcza wynosi: 470 000,00 – zł netto

Wysokość wadium: 47 000,00 - zł. Termin wpłaty wadium 29 kwietnia 2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2022 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8 czerwca 2021 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15 lipca 2021 r.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 23 sierpnia 2021 r.

Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8 października 2021 r.

Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23 %                      i podlega zapłaceniu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w jej rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w jej nabyciu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta nr: 20 8438 0001 0021 8226 2000 0060, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (32) 2931552 wew. 249

 Sławków, 04.04.2022 r.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop