Ogłoszenie o przetargu

pixabay.com

Ogłoszenie o przetargu

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Burmistrz Sławkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Sławków, położonej w Sławkowie przy ul. Konarowej.

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Sławków, położonej w awkowie przy ul. Konarowej:

działka nr 4964/1 o pow. 0,2930 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00030243/9. Działka zlokalizowana na terenie osiedla domków jednorodzinnych, w południowo zachodniej części Sławkowa, około 2 km od centrum miasta. Działka o kształcie nieregularnym, zadrzewiona, podmokła, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Konarowej. Posiada możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej oraz instalacji elektrycznej. W sąsiedztwie znajdują się tereny leśne oraz zabudowa jednorodzinna.

Działkę na ukos przecina rów odwadniający o długości ok. 56m i szerokości około 2 m- stanowiący urządzenie wodne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:

3-39.MN (100%) - MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza wynosi: 439 500,00 zł netto

Wysokość wadium: 43 950,00 - zł. Termin wpłaty wadium 29 kwietnia 2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2022 r. o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23 % i podlega zapłaceniu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w jej rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w jej nabyciu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta nr: 20 8438 0001 0021 8226 2000 0060, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (032) 293 15 52 wew. 249

 Sławków, 04.04.2022 r.

 

Rzut z góry z oznaczeniem drogi dojazdowej do działki 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop