Informacje na temat konsultacji CPK

{[description]}

Informacje na temat konsultacji CPK

Do końca grudnia trwają konsultacje społeczne związane z przebiegiem granicy korytarzy kolejowych do planowanej przez rząd inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i Kolei Dużych Prędkości. W aktualnie poddawanej konsultacjom dokumentacji (inaczej niż w tej z początku roku) w ogóle nie zaznaczono przewidywanego, konkretnego przebiegu linii kolejowych przez teren poszczególnych gmin.

Konsultacje tym razem dotyczą więc tylko i wyłącznie zmiany granicy całego obszaru korytarzy kolejowych, a nie przebiegu poszczególnych linii dużych prędkości przez obszar danej gminy.

Tym samym nie ma możliwości odniesienia się do kwestii związanych z lokalizacją na terenie poszczególnych gmin odcinków przyszłych tras kolejowych. Jak informują przedstawiciele CPK, uwagi zgłoszone w trakcie pierwszych konsultacji odnośnie przebiegu tras kolejowych przez poszczególne gminy są aktualnie przedmiotem równolegle trwających analiz i mają być poddawane w przyszłości uzgadnianiu z poszczególnymi samorządami i ich mieszkańcami.

Celem konsultacji SSL z lutego i marca było zebranie opinii w sprawie propozycji wytyczenia korytarzy o szerokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, w których zostaną zaprojektowane przebiegi linii kolejowych o łącznej długości ok. 1,8 tys. km i inwestycji drogowych o łącznej długości ok. 400 km. Warianty przebiegów linii kolejowych są od lipca przedmiotem rozmów w ramach spotkań ekspertów CPK z przedstawicielami gmin, przez teren których przechodzić mają inwestycje wytypowane do realizacji w pierwszej kolejności. Łącznie to 560 km z 1800 km planowanych nowych linii, w tym relacje Warszawa – Łódź – Sieradz – Kępno – Wrocław oraz projekt Katowice – Jastrzębie-Zdrój – granica RP – Ostrawa).

Prace przygotowawcze dotyczące linii kolejowych 111 i 113 ciągu nr 7, obejmujące również konsultacje ich przebiegu, przewidziane są na lata 2021 - 2028.

- Z analizy dokumentów i przyjętych uwag wynika, iż możliwa jest zmiana pierwotnej koncepcji i lokalizacja przebiegu kolei dużej prędkości z ominięciem Sławkowa. Na to mogłaby wskazywać konsultowana aktualnie zmiana granic korytarza dla linii 111 oraz 113 oraz sugestia, że jednym z wariantów do przyszłej analizy jest przebieg linii kolejowej wzdłuż trasy autostrady A4 a nie DK 94 w relacji Kraków - Katowice wraz z nowym odcinkiem kolei od tej trasy na północ od Trzebini, na Olkusz, Wolbrom i dalej na północ, w kierunku Centralnej Magistrali Kolejowej – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – Na tym etapie żadnej gwarancji jednak nie ma, biorąc pod uwagę zaplanowany w dokumencie węzeł małopolsko-śląski. W tej sytuacji w pełni podtrzymujemy nasze jednoznaczne stanowisko, wyrażone w na początku roku i zachęcamy mieszkańców do udziału w procesie konsultacji. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy monitorować przebieg prac nad projektem CPK oraz informować mieszkańców o dalszych etapach.

Z konsultowanym dokumentem zapoznać można się TUTAJ (KLIKNIJ). [W szczególności strony 57-65].

Wprowadzone zmiany w korytarzach kolejowych dla linii 111 i 113 w stosunku do wersji z początku 2020 roku wraz z uzasadnieniem:

mapa 1; mapa 2; mapa 3; mapa 4; mapa 5; mapa 6; mapa 7

Formularz konsultacji dostępny jest TUTAJ (KLIKNIJ)


Przypominamy stanowisko burmistrza Sławkowa, wyrażone w piśmie do prezesa CPK w związku z prowadzonymi w lutym i marciu 2020 roku konsultacjami:

W związku z toczącą się procedurą konsultacji społecznych propozycji „Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego” w imieniu władz samorządowych miasta Sławkowa (województwo śląskie, powiat będziński) pragnę wyrazić stanowczy sprzeciw wobec proponowanego w dokumencie przebiegu linii kolejowych nr 111 i 113 ciągu nr 7, określonego w arkuszu nr 2 studium.

Specyficzne położenie Sławkowa na transportowej mapie aglomeracji powoduje, że już dziś przez teren miasta przebiega najbardziej gęsta sieć połączeń kolejowych spośród wszystkich gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przebiega tędy linia Katowice – Kielce i mocno eksploatowany szeroki tor, prowadzący do znajdującego się na terenie miasta zespołu terminali przeładunkowych. Dodatkowo zlokalizowane są tu bocznice kolejowe użytkowane przez Koksownię „Przyjaźń”, ArcelorMittal Poland, a także spółkę Polski Gaz. Nie sposób więc wyobrazić sobie, że miasto miałoby zostać przecięte kolejnymi, kolejowymi szlakami komunikacyjnymi, a tym bardziej projektowaną tzw. koleją dużych prędkości. Co więcej – na terenie miasta realizowane są już dwie inne, strategiczne inwestycje. Przedsiębiorstwo PERN SA prowadzi prace związane z projektem pod nazwą „Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia”, a Gaz System SA realizuje inwestycję związaną z budową strategicznego gazociągu przesyłowego relacji Pogórska Wola – Tworzeń (odcinek III Braciejówka – Tworzeń).

Proponowany w studium przebieg linii w znaczący i niedopuszczalny sposób ingerować będzie w infrastrukturę gospodarczą, co w zdecydowany sposób zwiększy koszty budowy projektowanych szlaków. W wariantach przebiegu przez Sławków linie kolejowe przetną tereny przemysłowe przy ulicy Fabrycznej, strefę bezpośredniej ochrony ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Sławkowa i teren Euroterminala Sławków. Bez wątpienia najpoważniejszą i absolutnie nie do przyjęcia konsekwencją lokalizacji przebiegu linii według proponowanego wariantu stałaby się również konieczność wyburzeń domów, zlokalizowanych wzdłuż Drogi Krajowej 94, centrum miasta a także w obszarach położonych na Niwie i Grońcu. W sposób wydatny zwiększy się również obciążenie hałasem w sąsiedztwie DK 94, które już dziś znacząco przekracza dopuszczalne normy.

Realizacja inwestycji nieść będzie ze sobą także zniszczenie bezcennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów Doliny Białej Przemszy. Z kolei odcinek projektowanej trasy kolejowej przebiegający przez centrum miasta będzie oddziaływać na strefę leżącą w granicach chronionych konserwatorsko.

Pragnę podkreślić, że przedstawiony projekt nie został na etapie jego opracowania w żaden sposób skonsultowany z samorządem, a koncepcja przebiegu projektowanych w nim tras jest pomysłem całkowicie oderwanym od lokalnych uwarunkowań. Biorąc pod uwagę powyższe wnioskuję, by w następnej koncepcji, proponowanej przez CPK sp. z o.o. przebieg tras linii 111 i 113 przebiegał poza granicami administracyjnymi miasta.


 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop