Ogłoszenie o przetargach

{[description]}

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Miasta Sławkowa podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniach przetargowych.

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza:

1. piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Sławków, położonej w Sławkowie przy ul. Obrońców Westerplatte:

- działka nr 6037/2 o powierzchni 0,1195 ha, zapisana w KW nr KA1D/00012738/4 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren równy. Od strony zachodniej przylega do ul. Obrońców Westerplatte a od strony północnej do ul. Krzywda. Szerokość działki około 18 m, długość około 50 m - 53 m. Przez zachodnią część nieruchomości przebiega przewód sieci wodociągowej oraz gazowej. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 1-16.UC - tereny zabudowy usługowej centrotwórczej.
Cena wywoławcza wynosi: 92 700,- zł
Wysokość wadium: 9 270, zł. Termin wpłaty wadium – 4 marca 2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31 marca 2014r.
Drugi przetarg ustny odbył się w dniu 12 maja 2014 r.
Trzeci przetarg ustny odbył się w dniu 8 lipca 2014 r.
Czwarty przetarg ustny odbył się w dniu 12 września 2014 r.

- działka nr 6037/4 o powierzchni 0,0845 ha, zapisana w KW nr KA1D/00012738/4 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren równy. Od strony zachodniej przylega do ul. Obrońców Westerplatte. Szerokość działki około 18 m, długość około 42 m. Przez zachodnią część nieruchomości przebiega przewód sieci wodociągowej oraz gazowej. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 1.MN38 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy.
Cena wywoławcza wynosi: 65 400,- zł
Wysokość wadium: 6 540,- zł. Termin wpłaty wadium – 4 marca 2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31 marca 2014r.
Drugi przetarg ustny odbył się w dniu 12 maja 2014 r.
Trzeci przetarg ustny odbył się w dniu 8 lipca 2014 r.
Czwarty przetarg ustny odbył się w dniu 15 września 2014 r.


- działka nr 6037/8 o powierzchni 0,0831 ha, zapisana w KW nr KA1D/00012738/4 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren równy. Od strony zachodniej przylega do ul. Obrońców Westerplatte a od strony południowej do ul. gen. W. Sikorskiego. Szerokość działki około 18 m, długość około 44 m. Przez zachodnią część nieruchomości przebiega przewód sieci wodociągowej oraz gazowej. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 1.MN37 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy.
Cena wywoławcza wynosi:64 300,- zł
Wysokość wadium: 6 430, zł Termin wpłaty wadium – 4 marca 2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz. 11:00 siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 2 kwietnia 2014r.
Drugi przetarg ustny odbył się w dniu 14 maja 2014 r.
Trzeci przetarg ustny odbył się w dniu 7 lipca 2014 r.
Czwarty przetarg ustny odbył się w dniu 12 września 2014 r.


2. szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Sławków, położonej w Sławkowie przy ul. Obrońców Westerplatte, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3552/4 oraz nr 3553/4 o ogólnej powierzchni 0,0804 ha, zapisana w KW nr KA1D/00012738/4 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, porośnięta pojedynczymi drzewami owocowymi. Przez północną i zachodnią część nieruchomości przebiega przewód sieci wodociągowej oraz gazowej. Od strony wschodniej i południowej sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi. Od strony zachodniej przylega do ul. Obrońców Westerplatte.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 1.MN36 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy.
Cena wywoławcza wynosi: 58 000,- zł
Wysokość wadium: 5 800,- zł. Termin wpłaty wadium – 4 marca 2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.
Pierwszy przetarg, ustny nieograniczony odbył się w dniu 29 lipca 2013 r.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16 września 2013 r.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 17 lutego 2014 r.
Czwarty przetarg ustny odbył się w dniu 2 kwietnia 2014 r.
Piąty przetarg ustny odbył się w dniu 15 września 2014 r.

Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23 % i podlega zapłaceniu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Wymienione nieruchomości nie są obciążone prawami ani ograniczeniami w ich rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w ich nabyciu.
Działki posiadają możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej oraz instalacji elektrycznej.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta: Deutsche Bank PBC SA O/Sławków 36 1910 1048 2106 2329 6190 0005, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. 32 2618753.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop