bezchmurnie

9.32 °C, bezchmurnie

Ogłoszenie o przetargu - ulica Słonecznikowa

{[description]}

Ogłoszenie o przetargu - ulica Słonecznikowa

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości będących własnością Gminy Sławków, położonych w Sławkowie przy ul. Słonecznikowej.

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości będących własnością Gminy Sławków, położonych w awkowie przy ul. Słonecznikowej:


działka nr 4436/9 o powierzchni 0,0921 ha, zapisana w KW nr KA1D/00031384/6 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu, zadrzewiony, bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni gruntowej. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 3.MN53 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy działki.

Cena wywoławcza wynosi: 80 300,00 zł

Wysokość wadium: 8 030,00 zł. Termin wpłaty wadium – 19 czerwca 2019r.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.


- działka nr  4436/10 o powierzchni 0,0756 ha, zapisana w KW nr KA1D/00031384/6 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, zadrzewiony, bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni gruntowej. 3.MN53 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy.

Cena wywoławcza wynosi: 66 000,00 zł

Wysokość wadium: 6 600,00 zł. Termin wpłaty wadium – 19 czerwca 2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.


- działka nr  4436/11 o powierzchni 0,1348 ha, zapisana w KW nr KA1D/00031384/6 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, zadrzewiony, bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni gruntowej. 3.MN53 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy.

Cena wywoławcza wynosi: 111 000,00 zł

Wysokość wadium: 11 100,00 zł. Termin wpłaty wadium – 19 czerwca 2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.


- działka nr  4436/12 o powierzchni 0,1329 ha, zapisana w KW nr KA1D/00031384/6 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, zadrzewiony, bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni gruntowej. 3.MN53 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy.

Cena wywoławcza wynosi: 109 000,00 zł

Wysokość wadium: 10 900,00 zł. Termin wpłaty wadium – 19 czerwca 2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.


Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23% i podlega zapłaceniu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wymienione nieruchomości nie są obciążone prawami ani ograniczeniami w ich rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w ich nabyciu.

Działki posiadają możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej oraz instalacji elektrycznej.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta: Santander Bank Polska S.A 36 1910 1048 2106 2329 6190 0005, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (032) 2618753, 2931552.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-