Ogłoszenie o przetargu - ulica Armii Krajowej

{[description]}

Ogłoszenie o przetargu - ulica Armii Krajowej

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Armii Krajowej.

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza:

  1. Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Sławków, położonej w Sławkowie przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 4375/6 o pow. 0,0550 ha, zapisanej w KW nr KA1D/00031708/4 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej oraz nr 6015/7 o pow. 0,0182 ha, zapisanej w KW nr KA1D/00020772/3 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.

Działki zlokalizowane w południowej części Sławkowa przy ul. Armii Krajowej, niezabudowane, o kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu, teren płaski. Od strony południowej przylegają do pasa drogi prywatnej, od strony północnej do drogi publicznej gminnej o nawierzchni utwardzonej. Posiadają możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej oraz instalacji elektrycznej. W sąsiedztwie znajdują się tereny zielone, rozproszona zabudowa jednorodzinna, tory kolejowe, obszary objęte ochroną przyrody Natura 2000. Odległość od placówek handlowo usługowych i użyteczności publicznej, ok. 1000 - 1500 m.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 3.MN 42 – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy działki.

Cena wywoławcza wynosi: 64 000, - zł

Wysokość wadium: 6 400, - zł. Termin wpłaty wadium – 26 czerwca 2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2019 r. o godz. 1000 siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie
przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 20 sierpnia 2018 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 2 października 2018 r.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 26 lutego 2019 r

Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16 kwietnia 2019 r


  1. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Sławków, położonej w Sławkowie przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 4375/5 o pow. 0,0872 ha, zapisanej w KW nr KA1D/00031708/4 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej oraz nr 6015/6 o pow. 0,0587 ha, zapisanej w KW nr KA1D/00020772/3 Sądu Rejonowego
    w Dąbrowie Górniczej.

Działki zlokalizowane w południowej części Sławkowa przy ul. Armii Krajowej, niezabudowane, o kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu, teren płaski. Od strony południowej przylegają do pasa drogi prywatnej, od strony północnej do drogi publicznej gminnej o nawierzchni utwardzonej. Posiadają możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej oraz instalacji elektrycznej. W sąsiedztwie znajdują się tereny zielone, rozproszona zabudowa jednorodzinna, tory kolejowe, obszary objęte ochroną przyrody Natura 2000. Odległość od placówek handlowo usługowych i użyteczności publicznej, ok. 1000 - 1500 m.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 3.MN 42 – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy działki.

Cena wywoławcza wynosi: 119 000, - zł

Wysokość wadium: 11 900, - zł. Termin wpłaty wadium – 26 czerwca 2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2019 r. o godz. 1100 siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie
przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 2 października 2018 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 26 lutego 2019 r

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16 kwietnia 2019 r


Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23 % i podlega zapłaceniu
nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wymienione nieruchomości nie są obciążone prawami ani ograniczeniami w ich rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w ich nabyciu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta: Santander Bank Polska S.A 36 1910 1048 2106 2329 6190 0005, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (032) 261 87 53.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop