rozproszone chmury

8.08 °C, rozproszone chmury

Ogłoszenie o przetargu

{[description]}

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Sławków, położonej w Sławkowie przy ul. Strzemieszyckiej.

Działka nr 2223 o pow. 0,1852 ha, zapisana w KW nr KA1D/00037313/0 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka zlokalizowana w zachodniej części Sławkowa przy ul. Strzemieszyckiej, na pograniczu z Dabrową Górniczą, niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta , teren płaski. Działka porośnięta drzewami i krzewami. Posiada możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, instalacji elektrycznej.  Od strony północnej posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Strzemieszyckiej, od strony południowej do drogi o nawierzchni gruntowej. W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa, tereny zielone, stacji benzynowa, droga krajowa DK-94. Odległość od placówek handlowo usługowych i użyteczności publicznej, ok. 3500 m.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 5.MN4 – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, 5.MNu – tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami, 5.ZP- tereny zieleni urządzonej, 5.KD-D- tereny dróg publicznych – droga dojazdowa.

Cena wywoławcza wynosi: 63 400,00 – zł netto

Wysokość wadium: 6 340,00 - zł. Termin wpłaty wadium – 28 sierpnia 2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 września  2020 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23% i podlega zapłaceniu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w jej rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jejnabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w jej nabyciu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta: Santander Bank Polska S.A 36 1910 1048 2106 2329 6190 0005, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (032) 261 87 53.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-