rozproszone chmury

8.08 °C, rozproszone chmury

Ogłoszenie o przetargu

{[description]}

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Sławków, położonej w Sławkowie przy ul. Armii Krajowej.

Nieruchomość składająca się z działek :

- nr 4375/1 o pow. 0,1440 ha, zapisana w Księdze Wieczystej nr KA1D/00031708/4 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej,

-  nr 6015/1 o pow. 0,0014 ha, zapisana w Księdze Wieczystej  nr KA1D/00020772/3 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej,

- 4375/2 o pow. 0,0557 ha, zapisana w Księdze Wieczystej nr KA1D/00031708/4 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej,

- 6015/2 o pow. 0,0633 ha, zapisana w Księdze Wieczystej nr KA1D/00020772/3 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej,

 wraz z udziałem w wysokości 2/208 części nieruchomości składającej się z działek nr 6015/9, nr 4375/3, nr 4377/10 o łącznej powierzchni 0,2542 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej nr KA1D/00038759/5 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.

Nieruchomość zlokalizowana w południowej części Sławkowa przy ul. Armii Krajowej, niezabudowana, o kształcie nieregularnym, teren płaski. Posiada możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej oraz instalacji elektrycznej. W sąsiedztwie znajdują się tereny zielone, rozproszona zabudowa jednorodzinna, tory kolejowe, obszary objęte ochroną przyrody Natura 2000. Odległość od placówek handlowo usługowych i użyteczności publicznej, ok. 1000 - 1500 m.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:

- działka nr : 4375/1 (ok 91%) - 3.MN 41 – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy działki, oraz ok. 9%3.ZW- tereny wód otwartych i zieleni towarzyszącej.

- działki nr 6015/1, 4375/2, 6015/2 - 3.MN 41 – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy działki.

- działki nr 6015/9, nr 4375/3, nr 4377/10 - 3.KD.D- tereny dróg publicznych dojazdowych.

Cena wywoławcza wynosi: 267 700,00 – zł netto.

Wysokość wadium: 26 770,00 - zł. Termin wpłaty wadium – 28 sierpnia 2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2020 r. o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23% i podlega zapłaceniu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w jej rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w jej nabyciu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta: Santander Bank Polska S.A 36 1910 1048 2106 2329 6190 0005, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (032) 261 87 53.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-