Ogłoszenie o przetargu

pixabay.com

Ogłoszenie o przetargu

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Sławków, położonej w Sławkowie przy ul. Jagiellońskiej .

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Sławków, położonej w awkowie przy ul. Jagiellońskiej stanowiącej działkę nr 2076 o pow. 0,0756 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00016254/5.

Działka 2076 położona jest przy ul. Jagiellońskiej, w odległości około 0,6 km od centrum miasta. Dostęp do infrastruktury  dobry. W pobliżu rozproszona zabudowa mieszkaniowa, tereny zielone, droga DK 94. Kształt działki zbliżony do trapezu. Działka porośnięta pojedynczymi drzewami. Na nieruchomości znajduje się nieczynne szambo betonowe o kubaturze około 200 m³ i głębokości około 3 m, będące pozostałością dawnej infrastruktury obsługującej bloki komunalne.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:

1-13MN (100%) – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

OK „K” (100%) – strefa ochrony krajobrazu

Cena wywoławcza wynosi: 65 000,00 – zł netto

Wysokość wadium: 6 500,00 - zł. Termin wpłaty wadium: 7 września 2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2022 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23 % i podlega zapłaceniu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w jej rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w jej nabyciu.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Sławków nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz  istnienie urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie Nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta nr: 20 8438 0001 0021 8226 2000 0060, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka zawierające zgodę na nabycie nieruchomości. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017, poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Komisja Przetargowa jest uprawniona do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) Komisja Przetargowa może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (32) 293 15 52 wew. 249

 Sławków, 12.08.2022 r.

Mapka sytuacyjna

Mapka sytuacyjna

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop