rozproszone chmury

9.21 °C, rozproszone chmury

Ogłoszenie o przetargu

{[description]}

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławków, położonej w Sławkowie przy ul. Jagiellońskiej.

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Sławków, położonej w Sławkowie przy ul. Jagiellońskiej:

- działka nr 2052/38 o powierzchni 0,0267 ha, zapisana w KW nr KA1D/00016254/5 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Zabudowana jest pawilonem handlowym, o pow.102,5 m², znajdującym się w złym stanie technicznym. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej istnieje możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej i elektrycznej. W pobliżu znajduje
się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Odległość od centrum miasta ok. 500 m.

 Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: B14a-UHR - teren usług handlu i rzemiosła.

 Cena wywoławcza wynosi: 47 000,00 zł

Wysokość wadium: 4 700,00 zł. Termin wpłaty wadium – 16 kwietnia 2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towaru i usług.

Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w jej rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w ich nabyciu.

Działka posiada możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej oraz instalacji elektrycznej.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta: Santander Bank Polska S.A 36 1910 1048 2106 2329 6190 0005, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (032) 2618753, 2931552

Sławków, dnia 13.03.2020 r.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-