Przebudowa ulic Garnacarska, Zamkowa, Gołębia, Kabania

{[description]}

Przebudowa ulic Garnacarska, Zamkowa, Gołębia, Kabania

Projekt inwestycyjny zakładający kompleksową modernizację infrastruktury technicznej.

Celem ogólnym projektu był rozwój infrastruktury technicznej zabytkowego układu urbanistycznego miasta w celu  poprawy jakości środowiska, tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz wykorzystanie potencjału turystycznego gminy.

W dłuższym okresie wskazywano na następujące oddziaływania realizacji projektu:

  • poprawa jakości środowiska części zabytkowego układu urbanistycznego miasta,
  • wzrost liczby osób pracujących w obszarze oddziaływania inwestycji,
  • wzrost liczby turystów na obszarze oddziaływania inwestycji,
  • wzrost ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych,
  • wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej,
  • poprawa walorów krajobrazowych i przestrzennych miasta Sławkowa.

Wśród celów bezpośrednich należy wskazać rozbudowę systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze objętym projektem, modernizację fragmentu systemu urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz modernizację i ochronę zabytkowego układu ulic.

Realizacja projektu przyczyniła się tym samym do poprawy stanu technicznego i estetycznego fragmentu zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz do przywrócenia mu funkcji turystycznych poprzez wykorzystanie ulicy Garncarskiej i Kabanii jako połączenia zabytkowej Starówki Sławkowa z atrakcyjną rekreacyjnie Doliną Białej Przemszy.

Niniejszy projekt obejmował następujące kategorie interwencji:
1. Oczyszczanie ścieków - 345,
2. Drogi - 312,
3. Woda pitna - 344.

Modernizacja obejmowała budowę na wszystkich ulicach objętych projektem sieci kanalizacji deszczowej i przebudowę sieci wodociągowej, natomiast budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Zamkowej, Garncarskiej i Gołębiej. Na kolektorze deszczowym w ulicy Kabania wybudowane zostały urządzenia podczyszczające: osadnik szlamowy oraz separator lamelowy. W ramach prac budowlanych przewidziane zostały także prace związane z modernizacją nawierzchni ulic oraz prace zabezpieczające teren realizacji projektu w postaci mikropalowania.

Postępowanie przetargowe na "Kompleksową modernizację infrastruktury technicznej ulic Garncarskiej, Zamkowej, Gołębiej i Kabani" współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, budżetu państwa i gminy rozpoczęte zostało w styczniu 2005 roku (ogłoszenie do Biuletynu Zamówień Publicznych przesłano 25 lutego 2005r., zamieszczone w BZP NR 45 z dnia 07.03.2005 r. pod pozycją nr 10032). Otwarcie ofert nastąpiło 29 kwietnia 2005 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana 19 lipca 2005 roku.  Postępowanie przetargowe na "Wykonanie prac zabezpieczających przez mikropalowanie w ulicach: Garncarskiej, Zamkowej, Gołębiej" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, budżetu państwa i gminy ogłoszono 14 czerwca 2005 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta "GEOREM" Zakład Inżynieryjny - Sosnowiec. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana 28.07.2005 roku.

Do prowadzenia prac nadzoru inwestorskiego nad zadaniem została wybrana firma MAT-MACHLOWSKI-THEN Projektowanie, Nadzór, Ekspertyzy w Budownictwie Spółka Jawna z Bielska - Białej. Stosowna umowa została zawarta 3 lutego 2005 roku.

Zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło 31 maja 2006 roku.

W wyniku realizacji projektu została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 0,38 km, sieć kanalizacji deszczowej o długości 0,49 km oraz zmodernizowana została sieć wodociągowa długości 0,64 km. Zamontowano w sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Kabani dwa urządzenia podczyszczające: separator i osadnik. W ramach projektu zostały zmodernizowane drogi gminne o długości 0,66 km. Zostały również przeprowadzone prace remontowe kładki dla pieszych w ulicy Kabani.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 559 211,08 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wyniosły: 1 543 942,92 PLN, z czego:

dofinansowanie z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UNII EUROPEJSKIEJ:

1 157 957,19 PLN (75% wydatków kwalifikowalnych )

współfinansowanie ze środków budżetu państwa:

154 394,29 PLN (10% wydatków kwalifikowalnych )

Wkład własny miasta Sławkowa wyniósł 15% wydatków kwalifikowalnych.

Przygotowanie informacji: Rafał Adamczyk

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny
(z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa)
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
oraz budżetu państwa.

 

Zdjęcia wykonane przed i po realizacji inwestycji:

 
   
   
   
   
   
Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop