Sprzęt medyczny (SP ZOZ)

{[description]}

Sprzęt medyczny (SP ZOZ)

Zakup nowej aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia jakości usług medycznych.

 

W maju 2008 roku miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Zakup nowej aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia jakości usług medycznych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 9.2. - Infrastruktura lecznictwa otwartego w Priorytecie IX. Zdrowie i rekreacja”.           

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, która zakończyła się 8 października 2008 roku i został przedłożony do oceny merytoryczno – technicznej.

Ocena merytoryczno – techniczna projektu zakończyła się w połowie grudnia 2008 roku i znalazła się na 61. pozycji zbiorczej listy rankingowej.

Zarząd Województwa Śląskiego 30 grudnia 2008 roku podjął uchwałę nr 3214/223/III/2008 o przyznaniu dofinansowania na realizację tego projektu.

Wartość całkowita projektu wynosiła 513.574,47 złotych.
Wartość dofinansowania EFRR wynosiło 428.898,49 złotych.
Procentowy udział dofinansowania EFRR wynosił 83,51% całkowitej wartości projektu.

Cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest wyposażenie SP ZOZ w Sławkowie w nowoczesną bazę sprzętu medycznego dla rozwoju świadczeń opieki zdrowotnej placówki, podniesienia jakości oferowanych usług oraz wzrostu efektywności procesu ich świadczenia.

Wśród celów ogólnych projektu należy wymienić:
– rozwój świadczeń opieki zdrowotnej SP ZOZ w Sławkowie,
– wzrost dostępności do usług lecznictwa otwartego, realizowanych z użyciem nowoczesnego sprzętu,
– zwiększenie skuteczności wykonywanym badań, w tym szczególnie profilaktycznych, 
– podniesienie efektywności i wydajności zadań opieki zdrowotnej realizowanych przez SP ZOZ w Sławkowie, 
– obniżenie kosztów świadczenia publicznych usług medycznych,
– usprawnienie funkcjonowania służb medycznych SP ZOZ w Sławkowie oraz procesu obsługi pacjentów,
– podniesienie jakości publicznych usług medycznych,
– poprawę stanu zdrowia społeczności lokalnej,
– podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców miasta Sławków,  
– przyczynienie się do podniesienia poziomu konkurencyjności i atrakcyjności społecznej obszaru miasta Sławków.

Zakres projektu:

W ramach projektu nastąpiła częściowa wymiana zamortyzowanej i niewydajnej bazy sprzętu medycznego SP ZOZ w Sławkowie na nowoczesną i precyzyjną aparaturę diagnostyczną i zabiegową umożliwiającą wykonywanie zadań opieki zdrowotnej w sposób efektywny i wydajny oraz komfortowy dla pacjentów.

Zakres projektu wynikał ze specyficznej analizy sektorowej stanu bazy sprzętu medycznego SP ZOZ w Sławkowie, lokalnego systemu zarządzania służbą zdrowia oraz aktualnego procesu świadczenia usług. 

Omawiany projekt inwestycyjny miasta Sławków objął zakup:
- aparatury diagnostycznej do laboratorium SP ZOZ w Sławkowie, w tym: 
      * analizator biochemiczny,
      * analizator jonowy, 
      * analizator hematologiczny,
      * czytnik pasków moczu,
- unitu dentystycznego,  
- zakup medycznego sprzętu rehabilitacyjnego, w tym 
      * aparat do krioterapii,
      * zestaw do laseroterapii,
      * zestaw do magnetoterapii,
      * aparat do terapii ultradźwiękami,
      * zestaw do ćwiczeń ręki,
      * lampa do terapii światłem spolaryzowanym,
      * lampa do naświetlania promieniami IR i UV, 
      * aparat do masażu uciskowego,
- aparatu USG (wersja z Dopplerem i videoprinterem), 
- defibrylatora, 
- KTG,
- detektora tętna płodu. 
 

Łącznie w ramach projektu zakupiono 17 nowoczesnych urządzeń medycznych.

1. Aparatura medyczna do laboratorium

Konieczność modernizacji sprzętowej laboratorium podyktowana była ubogą i zamortyzowaną bazą posiadanych urządzeń. Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt pozwoliło na:
– znaczne skrócenie czasu oczekiwania na wynik do 2-3 godz.,
– radykalne zmniejszenie kosztów badania,
– zmniejszenie ceny badań wykonywanych na życzenie pacjentów,
– standaryzację wyników (wynik w formie wydruku komputerowego z podaniem metody badania oraz obowiązującego przedziału norm),
– podniesienie komfortu pracy laborantów,
– wykonywanie oznaczeń nawet przy bardzo małych ilościach materiału,
– elektroniczną archiwizację wyników,
– zmniejszenie ilości sprzętu laboratoryjnego poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych,
– eliminację możliwości pomyłek i nieprawidłowości odczytów, 
– zwiększenie asortymentu badań wykonywanych na miejscu,
– zwiększenie konkurencyjności i referencyjności oferty badań laboratoryjnych.

2. Sprzęt do badań ultrasonograficznych

Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt USG pozwoliło na:
– zwiększenie liczby wykonywanych badań,
– rozszerzenie dostępności diagnostycznej,
– eliminację błędów diagnostycznych,
– zwiększenie komfortu pracy lekarzy,
– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa diagnostycznego pacjenta,
– zwiększenie konkurencyjności na rynku diagnostyki USG.

3. Sprzęt do poradni ginekologiczno – położniczej

SP ZOZ w Sławkowie wcześniej posiadało detektor tętna płodu UDT z 1980 roku bez możliwości rejestracji i analizy tętna. Zaplanowano więc zakup aparatu do KTG oraz detektora tętna płodu. Od 12 tygodnia ciąży istnieje możliwość oceny tętna płodu przez nowoczesny detektor tętna. Ilość występującej patologii III trymestru ciąży wzrasta znacząco w regionie. Każda ciężarna po 30 tygodniu ciąży do wizyty lekarskiej powinna mieć dołączony min. 20 minutowy zapis KTG, co pozwala na prawidłową ocenę stanu płodu. Ocena biofizyczna ciąży jest bezpieczną i nieinwazyjną metodą diagnostyki prenatalnej.

4. Sprzęt do poradni stomatologicznej

Przed realizacją projektu poradnia stomatologiczna SP ZOZ w Sławkowie dysponowała UNITEM stomatologicznym typu ERGOSTAR 90 „S” z 1992 roku. Sprzęt ten eksploatowany był przez 12 godzin dziennie. Fakt nieprzerwanej pracy urządzenia od 16 lat spowodował jego znaczne zużycie, a wysoka cena generalnego remontu spowodowała jego nieopłacalność. Zakup nowoczesnego sprzętu w ramach realizowanego projektu miał podnieść poziom świadczonych usług przez pracownię stomatologiczną, a tym samym wpłynąć na komfort pacjentów.

5. Sprzęt do defibrylacji

SP ZOZ w Sławkowie nie posiadał elektronicznego sprzętu do reanimacji. Biorąc pod uwagę charakter placówki (ośrodek zdrowia), zakup defibrylatora był niezbędny.

6. Sprzęt do pracowni rehabilitacyjnej

 Większość posiadanego wcześniej sprzętu przekazano z innych likwidowanych placówek. Z uwagi na wciąż rosnące potrzeby i konieczność rozwoju potencjału gabinetu istniała więc konieczność zakupu nowego sprzętu.

Kalendarium projektu:

 • marzec – kwiecień 2008 r. – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu (Referat Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Sławków przy współpracy z SP ZOZ w Sławkowie),
 • 05.05.2008r. – złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • 08.10.2008r. – zakończenie oceny formalnej projektu,
 • 15.12.2008r. – zakończenie oceny merytoryczno – technicznej projektu,
 • 30.12.2008r. – uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 3214/223/III/2008 o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla projektu Gminy Sławków,
 • 01.04.2009r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja”, Działanie 9.2 „Infrastruktura lecznictwa otwartego” pomiędzy Województwem Śląskim, a Gminą Sławków,
 • 22.05.2009r. – ogłoszenie przetargu na zakup defibrylatora, KTG oraz detektora tętna płodu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie,
 • 25.05.2009r.  – ogłoszenie 4 przetargów na zakup unitu dentystycznego, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup aparatury medycznej do laboratorium SP ZOZ w Sławkowie oraz zakup aparatu USG czerwiec – lipiec 2009 r.  – wybór dostawców na zakup: sprzętu rehabilitacyjnego, unitu dentystycznego, aparatury medycznej do laboratorium, aparatu USG, defibrylatora, KTG oraz detektora tętna płodu,
 • 26.06.2009 r.  – podpisanie umowy pomiędzy Gminą Sławków a firmą „BioMaxima” S.A. na dostawę aparatury medycznej do laboratorium,
 • 26.06.2009 r.  – podpisanie umowy pomiędzy Gminą Sławków a firmą GEMED ELIAS Sp. J. na dostawę aparatu USG,
 • 26.06.2009 r.  – podpisanie umowy pomiędzy Gminą Sławków a Zakładem Handlowo – Usługowym Medart – Bis Spółka z o.o. na dostawę defibliratora, KTG, detektora tętna płodu,
 • 09.07.2009 r.  – podpisanie umowy pomiędzy Gminą Sławków a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym TECHNOMEX Sp. z o.o na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • 15.07.2009 r.  – podpisanie umowy pomiędzy Gminą Sławków a firmą ALL – DENT Wojciech Wilk na dostawę unitu dentystycznego,
 • lipiec – sierpień 2009 r.  – dostawa i uruchomienie aparatury medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sławkowie,
 • październik 2009 r.  – rozliczenie projektu pn. „Zakup nowej aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia jakości usług medycznych”.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚL 2007 - 2013

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop