rozproszone chmury

3.97 °C, rozproszone chmury

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT

{[description]}

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków.

Zakres projektu obejmuje 3 zadania inwestycyjne:

 • Utworzenie Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6
  na potrzeby świadczenia usług społecznych,
 • Rewitalizacja budynku przy ul. Kozłowskiej 2 z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych wspierających działalność rewitalizacji społecznej,
 • Utworzenie Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej– adaptacja segmentu B w Zespole Szkół przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 na potrzeby świadczenia usług społ.-zawodowych.

W ramach zadania pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6 na potrzeby świadczenia usług społecznych” planowane są m in.:

 • przebudowa fragmentu obiektu polegająca na zamurowaniu istniejącej części tarasowej,
 • przebudowa zewnętrznych schodów,
 • przebudowa wewnętrznej instalacji,
 • wewnątrz obiektu – wydzielenie dodatkowych pomieszczeń poprzez budowę nowych ścian działowych,
 • zmiana funkcjonalności i rozkładu pomieszczeń,
 • wymiana źródła ciepła (kocioł gazowy),
 • termomodernizacja obiektu,
 • wymiana instalacji,
 • remont pomieszczeń wewnętrznych wraz z ich adaptacją na cele działalności CUS.
 • zagospodarowanie terenu w pobliżu przedmiotowego budynku zielenią niską i małą architekturą.

W ramach zadania pn.: „Rewitalizacja budynku przy ul. Kozłowskiej 2 z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych wspierających działalność rewitalizacji społecznej” planowane są m in.:

 • odbudowa domu drewnianego,
 • wykonie instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o., systemu ppoż.,
 • odbudowa drewnianej bramy,
 • odbudowa ogrodzenia,
 • remont istniejącego budynku gospodarczego,
 • zagospodarowanie terenu, w tym utwardzenie wjazdu na teren działki kamieniem łamanym wapiennym od strony podwórka, osadzenie wiaty ogrodowej, posianie trawy.

W ramach zadania pn.: „Utworzenie Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej– adaptacja segmentu B w Zespole Szkół przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 na potrzeby świadczenia usług społ.-zawodowych” planowane są m. in.:

 • wykonanie ścian działowych,
 • wykonanie robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych,
 • wykonanie instalacji: elektrycznych, niskoprądowych, c.o., wentylacji, wod.-kan. i sanitarnej,
 • wykonanie zagospodarowania terenu, w tym nawierzchni utwardzonych,
 • montaż urządzeń i wyposażenia w obiekcie.

Projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT”
jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT, Działanie
10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Całkowity koszt projektu wynosi 5 477 341,57 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2 948 436,22 zł. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończy się w grudniu 2020 roku.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-