Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT

{[description]}

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków.

Zakres projektu obejmuje 2 zadania inwestycyjne:

 • Utworzenie Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6
  na potrzeby świadczenia usług społecznych,
 • Utworzenie Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej– adaptacja segmentu B w Zespole Szkół przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 na potrzeby świadczenia usług społ.-zawodowych.

W ramach zadania pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6 na potrzeby świadczenia usług społecznych” planowane są m in.:

 • przebudowa fragmentu obiektu polegająca na zamurowaniu istniejącej części tarasowej,
 • przebudowa zewnętrznych schodów,
 • przebudowa wewnętrznej instalacji,
 • wewnątrz obiektu – wydzielenie dodatkowych pomieszczeń poprzez budowę nowych ścian działowych,
 • zmiana funkcjonalności i rozkładu pomieszczeń,
 • wymiana źródła ciepła (kocioł gazowy),
 • termomodernizacja obiektu,
 • wymiana instalacji,
 • remont pomieszczeń wewnętrznych wraz z ich adaptacją na cele działalności CUS.
 • zagospodarowanie terenu w pobliżu przedmiotowego budynku zielenią niską i małą architekturą.

W ramach zadania pn.: „Utworzenie Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej– adaptacja segmentu B w Zespole Szkół przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 na potrzeby świadczenia usług społ.-zawodowych” planowane są m. in.:

 • wykonanie ścian działowych,
 • wykonanie robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych,
 • wykonanie instalacji: elektrycznych, niskoprądowych, c.o., wentylacji, wod.-kan. i sanitarnej,
 • wykonanie zagospodarowania terenu, w tym nawierzchni utwardzonych,
 • montaż urządzeń i wyposażenia w obiekcie.

Całkowy koszt projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT” wynosi 5 506 200,96 zł. Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dofinansowanie UE wynosi 1 927 958,38 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa: 282 899,26 zł, wkład własny Gminy Sławków wynosi: 618 134,85 zł. Projekt został również sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 425 000,00 zł. Na realizację projektu w części dotyczącej: „Utworzenia Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6 na potrzeby świadczenia usług społecznych” Gmina Sławków otrzymała także dofinansowanie z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w wysokości: 686 151,00 zł. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończy się w lipcu 2021 roku.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop