Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków

{[description]}

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków

Projekt obejmuje rekultywację wartościowych, atrakcyjnych przyrodniczo obszarów w dolinie Białej Przemszy, wyeksponowanie chronionych, cennych przyrodniczo terenów w Sławkowie, poprawę stanu środowiska, ochronę przywrócenie bioróżnorodności na terenach nadrzecznych, wyznaczenie korytarza ekologicznego poprawiającego funkcjonowanie ekosystemów, osiedlania się i migracji zwierząt, zachowanie cennych okazów fauny, adaptację poddasza budynku na potrzeby centrum edukacji dydaktyczno–przyrodniczej i budowę toalet, zmniejszających antropopresję na środowisko naturalne.

Zakres rzeczowy: uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni przyrodniczej, zaadaptowanie przestrzeni zielonych na park pełniący funkcję edukacyjno–społeczną, umożliwiającą obserwację siedlisk nadrzecznych i łąkowych, połączenie tych terenów ścieżką dydaktyczno-ekologiczną. Realizacja projektu umożliwi pielęgnację starodrzew. Planowane działania mają na celu wyeksponowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tych terenów.

Całkowity koszt projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” wynosi 6 794 761,64 zł. Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy, 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dofinansowanie UE wynosi 4 384 041,29 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa: 658 320,13 zł. Całkowity wkład własny Gminy Sławków wynosi: 927 718,94 zł. Dodatkowo projekt został również sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 600 150,00 zł, w tym 442 231,17 zł dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych. Na realizację projektu w części dotyczącej: Remontu budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją poddasza na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Gmina Sławków otrzymała dofinansowanie z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w roku 2020 w wysokości: 200 000,00 zł, tym 152 661,49 zł dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych oraz w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w wysokości: 84 018,00 zł, w tym 63 649,80 zł dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych. Część projektu dotycząca: Wykonania energooszczędnego systemu oświetlenia w Gminie Sławków również została dofinansowana z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w wysokości: 274 000,00 zł, koszty te stanowiły w całości wydatki niekwalifikowalne. Natomiast w części dotyczącej: Zagospodarowania terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowy toalet publicznych Gmina Sławków w roku 2021 otrzymała dofinansowanie z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w wysokości: 200 000,00 zł, tym 16 918,34 zł dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończy się w maju 2021 roku.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop