rozproszone chmury

4.72 °C, rozproszone chmury

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków

{[description]}

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków

Projekt obejmuje rekultywację wartościowych, atrakcyjnych przyrodniczo obszarów w dolinie Białej Przemszy, wyeksponowanie chronionych, cennych przyrodniczo terenów w Sławkowie, poprawę stanu środowiska, ochronę przywrócenie bioróżnorodności na terenach nadrzecznych, wyznaczenie korytarza ekologicznego poprawiającego funkcjonowanie ekosystemów, osiedlania się i migracji zwierząt, zachowanie cennych okazów fauny, adaptację poddasza budynku na potrzeby centrum edukacji dydaktyczno–przyrodniczej i budowę toalet, zmniejszających antropopresję na środowisko naturalne.

Zakres rzeczowy: uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni przyrodniczej, zaadaptowanie przestrzeni zielonych na park pełniący funkcję edukacyjno–społeczną, umożliwiającą obserwację siedlisk nadrzecznych i łąkowych, połączenie tych terenów ścieżką dydaktyczno-ekologiczną. Realizacja projektu umożliwi pielęgnację starodrzew. Planowane działania mają na celu wyeksponowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tych terenów.

Projekt pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy, 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów. Całkowity koszt projektu wynosi 6 325 403,00 zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 2 813 234,68 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa: 558 846,78 zł. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończy się w październiku 2020 roku.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-