Ruszają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni

{[description]}

Ruszają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni

W związku z przepisami ustawy Prawo wodne oraz Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na samorządy nałożony został obowiązek przeprowadzenia kontroli nieruchomości posiadających szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Kontrole takie odbywają się we wszystkich gminach, w całym kraju. Chodzi o udokumentowanie posiadania przez właściciela umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (m.in.: rachunków, faktur, dowodów zapłaty). Kontrolowany jest okres roku 2023 oraz 2024.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie Sławkowa proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta Sławkowa celem przedłożenia niezbędnych do przeprowadzenia czynności kontrolnych dokumentów, w tym umowy zawartej z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (m.in. rachunków, faktur, dowodów zapłaty). Podkreśla się, iż posiadane dokumenty muszą potwierdzać regularność wywozu szamba/przydomowej oczyszczalni ścieków, wynikającą co najmniej z zapisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sławków” (uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/290/2021 w Sławkowie z dnia 25 marca 2021 roku) i potwierdzającą regularność wywozu nieczystości ciekłych. Przypominamy, iż kontrola dotyczy roku 2023 i 2024.

Obowiązek ten dotyczy osób nieposiadających podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

W jaki sposób dostarczyć dokumenty?

Aby ułatwić mieszkańcom cały proces, dokumenty można dostarczyć na dwa sposoby:

  • osobiście – przynosząc oryginały dokumentów do sekretariatu UM Sławków, Rynek 1 (I piętro, sekretariat) w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00);
  • drogą elektroniczną – w postaci skanów przesłanych pod adres: scieki@slawkow.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Kontrola szamb i oczyszczalni”. Z klauzulą informacyjną można zapoznać się TUTAJ.

Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do poniedziałku, 22 lipca 2024 r. 

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się pod numerem telefonu: 32 293 15 52, nr wewnętrzny "9".

Co się stanie, jeśli nie dostarczę dokumentów?

W przypadku niedostarczenia dokumentów przeprowadzona zostanie kontrola na terenie nieruchomości.

Dlaczego kontrole są konieczne?

Przepisy prawa nałożyły na samorządy obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do przepisów, taką kontrolę gmina musi przeprowadzić co najmniej raz na dwa lata i to całego jej obszaru. Zmiana ustawy Prawo wodne nałożyła na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w wersji elektronicznej, jak i wprowadziła raportowanie w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym przypominamy również właścicielom nieruchomości o ustawowych obowiązkach, jakie na nich spoczywają, m.in. przyłączeniu nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Polsce grożą kary finansowe w przypadku niezrealizowania wymogów dyrektywy ściekowej, zmiany prawne z 2022 roku wprowadziły też administracyjną karę pieniężną dla gmin w aglomeracji, które nie spełnią wymogów do funkcjonowania aglomeracji, wynikających z przepisów dyrektywy 91/271/EWG.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop