rozproszone chmury

5.61 °C, rozproszone chmury

Sekretarz Miasta

{[description]}

Sekretarz Miasta

Sekretarzem Miasta od 1 lutego 2019 roku jest Marta Sekuła.

 Marta Sekuła ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę w samorządzie terytorialnym rozpoczęła w 2007 r. na stanowisku związanym z kontrolą wewnętrzną. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, audytu i kontroli wewnętrznej, zamówień publicznych. Ponadto posiada kwalifikacje audytora wewnętrznego, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Do zakresu zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności:

 1. kierowanie sprawami organizacji pracy Urzędu Miasta,
 2. nadzór nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu miasta, regulaminu organi-zacyjnego Urzędu Miasta oraz regulaminu pracy urzędu,
 3. nadzorowanie realizacji zadań przez komórki podporządkowane zgodnie ze schematem organizacyjnym,
 4. nadzór i realizacja zadań obronnych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych,
 5. podejmowanie decyzji w zakresie udzielonych upoważnień,
 6. w zakresie innych spraw:
  1. opracowywanie projektów i aktualizowanie aktów określających organizację i tryb organów miasta oraz urzędu,
  2. opracowywanie zarządzeń Burmistrza oraz innych pism regulujących bieżącą pracę urzędu,
  3. nadzorowanie przestrzegania przepisów aktów prawnych, prawa miejscowego oraz instrukcji kancelaryjnej,
  4. koordynowanie realizacji zadań wynikających z zarządzeń Burmistrza oraz uchwał Rady Miejskiej.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-