Sławków z budżetem na 2022 rok

pixabay.com

Sławków z budżetem na 2022 rok

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Podczas sesji 29 grudnia Rada Miejska w Sławkowie jednogłośnie przyjęła budżet miasta na 2022 rok. Przed sesją projekt budżetu uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Dochody zaplanowane zostały na 44,6 mln zł, wydatki – na nieco ponad 45 mln zł.

Najwięcej wydatków tradycyjnie przeznaczonych zostanie na zadania z zakresu oświaty i wychowania – ponad 12 mln zł, co stanowi 26,6% wszystkich planowanych wydatków. Rządowa subwencja oświatowa nie pokryje nawet połowy wszystkich wydatków. Resztę będzie musiało dopłacić ze swojego budżetu miasto.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynieść mają ponad 8,1 mln zł. Niewiele ponad 8 mln zł wyniosą wydatki na politykę rodzinną i pomoc społeczną.

Zaplanowane wydatki na inwestycje to prawie 4,9 mln zł (10,76% wszystkich wydatków). To więcej o prawie 193 tys. zł niż w przyjętym budżecie na 2021 rok. Ponad połowa pochodzić będzie z pozyskanych przez miasto dotacji w ramach „Polskiego Ładu”, ponad 30% to dotacje unijne. 170 tys. zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ograniczania niskiej emisji.

Wśród przyszłorocznych inwestycji znajdzie się rozpoczęcie budowy nowej kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta przy ulicy Browarnej, modernizacja odcinka ulicy na osiedlu PCK między „Maluszkowem” a ul. Krakowską wraz z budową bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej, budowa tężni solankowej w Parku Doliny Białej Przemszy, budowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Zakościelnej oraz opracowanie dokumentacji modernizacji dachu i poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. W budżecie przewidziane są także wydatki inwestycyjne na modernizację dróg w Sławkowie oraz walkę z niską emisją.

- Rok 2022 zapowiada się niezwykle trudnym rokiem budżetowym. Obserwowana wysoka inflacja powoduje nie tylko realne uszczuplanie budżetów mieszkańców, ale także wszystkich samorządów – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. - Niestety bardzo szybko rosnące ceny usług i materiałów będą stanowić poważne ograniczenie dynamiki rozwojowej oraz wyzwanie zarówno w realizacji bieżących zadań publicznych przez urząd miasta jak i także przez wszystkie jednostki komunalne Sławkowa. Pozytywnym aspektem przyszłorocznego budżetu jest fakt, iż dzięki pozyskiwanym dotacjom możemy utrzymać dobry poziom wydatków na inwestycje. Wyniosą one w 2022 roku ponad 10% całego budżetu Sławkowa. Warto także zauważyć, że z kwoty prawie 5 mln złotych na inwestycje, aż 85% stanowią zdobyte przez nas środki zewnętrzne. Co więcej już teraz prowadzimy prace nad pozyskaniem dotacji na kolejne inwestycje.

Budżet Miasta Sławkowa na 2022 rok Dochody 44 618 514,96 złotychWydatki 45 361 308,94 złotych Uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Sławkowie, 29 grudnia 2021 roku

 Budżet Miasta Sławkowa na 2022 rok Struktura dochodów budżetowych 44 618 514,96 złotych; 2022 Dochody bieżące 39 817 076,94 89,24% w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej: 4 450 870,00 11,18% w tym subwencja oświatowa:5 774 403,00 14,50% pozostałe własne dochody bieżące:29 591 803,9474,32% Dochody majątkowe4 801 438,0210,76% Uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Sławkowie, 29 grudnia 2021 roku

Budżet Sławkowa na 2022 rok Wybrane własne dochody bieżące budżetowych Dochody bieżące 		2022 udział Sławkowa w podatkach PIT, CIT 	7 836 693,00 	26,5% wpływy z usług z tytułu dostarczania wody	1 700 000,00 	5,7% wpływy z usług z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód	1 495 000,00 	5,1% wpływy z podatku i opłat lokalnych od osób prawnych 	10 960 800,00 	37,0% wpływy z podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 680 500,00 	9,1% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 600 000,00 	8,8%

Wydatki „Oświata i wychowanie” 12 065 932,00 złotych26,60% planowanych wydatkówz czego z rządowej subwencji oświatowej tylko 5 774 403,00 złotych (47,86%)środki własne Sławkowa oraz inne źródła 6 291 529,00 złotych

 Wydatki „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 8 125 999,00 złotych 17,91% planowanych wydatków

Wydatki „Rodzina” i „Pomoc społeczna”  8 038 014,38 złotych 17,72% planowanych wydatków

Wydatki inwestycyjne 4 880 374,00 złotych10,76% planowanych wydatków Porównanie planu na 2022 rok do planu budżetowego na 2021 rok:   4 687 408,39 złotych – wzrost o 192 965 złotych 9,82% wydatkówPonadto kwota w wysokości 5 825 960,00 złotych jest już zaplanowana na 2023 rok jako kontynuacja 2 zadań, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych 4 880 374,00 złotych Budżet państwa: Rządowy Fundusz „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych	2 496 840,00 	51,2% Dotacje UE:	1 499 598,02	30,7% WFOŚiGW (program niskiej emisji):	170 000,00	3,5% Środki własne SŁAWKOWA:	713 935,98	14,6%

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop