Trwa nabór do Straży Miejskiej

{[description]}

Trwa nabór do Straży Miejskiej

Do 15 listopada składać można dokumenty w naborze do Straży Miejskiej w Sławkowie.

BURMISTRZ MIASTA SŁAWKOWA
ogłasza
nabór na stanowisko: aplikant w Straży Miejskiej

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończony 21 rok życia,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • prawo jazdy kat. B.

 Wymagania dodatkowe:

 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy w stresie,
 • zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • sprawność fizyczna,
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • mile widziane ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich – kandydaci legitymujący się ukończonym kursem podstawowym dla strażników miejskich będą mieli pierwszeństwo w zatrudnieniu.

 Zakres zadań i obowiązków na danym stanowisku to między innymi:

 • obsługa systemu monitoringu miejskiego,
 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • współdziałanie w zakresie ochrony środowiska,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
 • pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • współdziałanie z komisariatem Policji w Sławkowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
 • wykonywanie innych zadań służbowych przez zgodnie z wytycznymi postawionymi przez przełożonego,
 • wykonywanie patroli zmotoryzowanych, pieszych oraz rowerowych.

 Warunki pracy na danym stanowisku:

 • wymiar etatu – pełny etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stanowisko – aplikant,
 • miejsce wykonywania pracy: Siedziba Straży Miejskiej Mały Rynek 10, teren miasta Sławkowa.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • zgłoszenie do konkursu z podaniem danych kontaktowych,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (w tym szkolenie podstawowe dla strażników miejskich), uprawnieniach, itp.,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji.

Wzory dokumentów aplikacyjnych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA - Ogłoszenia o konkursach na stanowiska urzędnicze - Dokumenty aplikacyjne.

Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Sławków, Rynek 1, pokój nr 11 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Sławków, Rynek 1, 41-260 Sławków w terminie do 15 listopada 2022 r. do godz. 1200.

Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko: aplikant w Straży Miejskiej”.

 Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Straży Miejskiej w Sławkowie lub pod numerem tel. 509 079 226.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Sławków - KLIKNIJ

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop