Ukrócić samowolę...

{[description]}

Ukrócić samowolę...

Łamiący przepisy prawa sąsiad, który stawia ścianę budynku z oknem zbyt blisko granicy działki? Przebudowa budynku wykonana niezgodnie z prawem? Braki w dokumentacji budowy? Między innymi takie sprawy trafiają do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Zapraszamy do lektury rozmowy z Dariuszem Wdowickim, powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w Będzinie.

Krzysztof Kozieł: Zadania inspektoratu są bardzo szerokie. Proszę opowiedzieć, czym zajmuje się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego...
Dariusz Wdowicki: Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawarte są w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Najważniejsze z nich to kontrola nad przestrzeganiem Prawa budowlanego. W największym skrócie można więc powiedzieć, że do zadań powiatowego inspektora nadzoru budowlanego należy kontrolowanie, czy przestrzegane są przepisy prawa budowlanego. Od pracy inspektorów zależy bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynków, w tym tych, w których mieszkają ludzie.


Skupmy się może na zadaniach z zakresu kontrolowania wykonania prawidłowości robót budowlanych i utrzymania obiektów. Jakie sprawy rozpatrywane są najczęściej?
Spoczywają na nas zadania związane z czuwaniem nad prawidłowością całego procesu budowy, od przyjęcia zawiadomienia o terminie jej rozpoczęcia i informacji o kierowniku budowy po odbiór budynku po jej zakończeniu. Inspektorat może również, w uzasadnionych przypadkach wstrzymać prace związane z budową, jeśli okaże się, że wykonywane są one niezgodnie z przepisami czy projektem. W przypadkach, gdy mamy do czynienia z samowolą budowlaną, sprawa kończy się zazwyczaj albo jej zalegalizowaniem, albo decyzją o nakazie rozbiórki. O pracy powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego słyszymy często w mediach przy okazji katastrof budowlanych. Zajmujemy się również bowiem wyjaśnianiem ich przyczyn, co oczywiście wymaga wiedzy i posiadania uprawnień budowlanych.


Inspektoraty nadzoru budowlanego mają również możliwość nakładania kar...
Zgadza się. Za złamaniem przepisów prawa często idą konsekwencje w postaci nałożenia kary finansowej. Najczęściej dotyczy to nielegalnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia. Karani są również kierownicy budów w przypadku niedopełnienia swoich obowiązków. Poza karami inspektor wydaje również decyzje nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Od decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego przysługuje odwołanie do II instancji tj. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a od decyzji ŚWINB – do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Podkreślić trzeba, że w społeczeństwie rośnie dziś świadomość prawna. Świadczy o tym liczba spraw, która trafia do naszego inspektoratu w skali całego powiatu. W Sławkowie w ubiegłym roku prowadziliśmy tylko 15 postępowań administracyjnych, wydaliśmy 19 zaświadczeń o braku sprzeciwu co do rozpoczęcia użytkowania i 4 decyzje zezwalające na użytkowanie obiektu. Natomiast w całym powiecie będzińskim w ubiegłym roku prowadziliśmy 260 postępowań administracyjnych, wydaliśmy 425 zaświadczeń o braku sprzeciwu co do rozpoczęcia użytkowania i 84 decyzje zezwalające na użytkowanie obiektu.


Weźmy sytuację przykładową. Lekceważący prawo właściciel budynku, który wykonał okno w sposób ewidentnie naruszający prywatność sąsiadów. Co w takiej sytuacji należy zrobić?
Nie można wykonać otworu okiennego z oknem bez uzyskania wcześniej pozwolenia na budowę. To po pierwsze. Jeśli mamy do czynienia z samowolą budowlaną, możemy nakazać właścicielowi przywrócenie obiektu do stanu poprzedniego. Wśród konsekwencji jest też możliwość nałożenia kary za łamanie przepisów. Postępowanie egzekucyjne i nałożenie kary to środek, który stosujemy w przypadku szczególnej niesubordynacji właściciela budynku.


Powiedzmy jeszcze kilka słów o kontroli budynków i uprawnieniach, które są z tym związane. To również jedno z ważnych zadań powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego...
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, ze względu na charakter wykonywanej pracy – której celem jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego – ma prawo wstępu na teren budowy, zakładu pracy i budynku, w którym prowadzone są czynności kontrolne. Ma również prawo żądania od prowadzących budowę wszelkich dokumentów związanych z realizowanymi pracami, a także użytkowaniem budynku.


W jakich godzinach pracuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Będzinie?
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Będzinie, który zakresem swojego działania obejmuje również Sławków, mieści się przy ulicy Małachowskiego 29. Jesteśmy do dyspozycji mieszkańców w poniedziałki w godzinach 7.30 - 17.00, wtorki i środy w godzinach: 7.30 - 15.30 oraz w piątki od godziny 7.30 do godziny 14.00. W tych godzinach można kontaktować się z inspektoratem również telefonicznie pod numerem 32 269 24 37.


Dziękuję za rozmowę.

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop