Z wiedzą za pan brat

{[description]}

Z wiedzą za pan brat

"Z wiedzą za pan brat" - wzrost dostępności do oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie.

Od września 2012 r. do 15 lipca 2013 r. Urząd Miasta Sławków wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Jana Baranowskiego realizował projekt edukacyjny„Z wiedzą za Pan Brat -  wzrost dostępności do oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie”.


Wartość projektu po zakończeniu: 61 588,31 zł
, a jego realizacja możliwa była dzięki uzyskaniu wsparcia unijnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX, działania 9.1, poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cele projektu

Głównym celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju intelektualnego i fizycznego uczniów w klasach I-III po przez dodatkowe zajęcia. W sumie projektem objętych było 85 uczniów, którzy uczestniczyli w 6 grupach zajęć. Wsparciem objęte były dzieci z trudnościami matematycznymi,  z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami wymowy, z trudnościami matematycznymi oraz z wadami postawy. Były również specjalne zajęcia, dla dzieci szczególnie  uzdolnionych w zakresie matematyczno – przyrodniczym i plastycznym.

Zakres projektu:

- Wsparcie indywidualnego rozwoju dzieci klas I-III
- Zakup pomocy dydaktycznych
- Przeprowadzenie zajęć  dla dzieci z trudnościami matematycznymi
- Przeprowadzenie zajęć  dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
- Przeprowadzenie zajęć  dla dzieci z trudnościami wymowy
- Przeprowadzenie zajęć  dla dzieci z trudnościami matematycznymi
- Przeprowadzenie zajęć  dla dzieci z wadami postawy
- Przeprowadzenie zajęć  dla dzieci szczególnie  uzdolnionych w zakresie matematyczno – przyrodniczym i plastycznym

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop