Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Sławków

{[description]}

Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Sławków

Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Cele projektu:

Celem projektu jest dostarczenie komputerów z dostępem do Internetu dla gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (czyli takich, które nie posiadają dostępu do Internetu). Projekt skierowany jest do osób i rodzin na terenie miasta Sławkowa spełniających kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży uczącej się, uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, samotnych rodziców, którzy spełniają kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń funduszu alimentacyjnego.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
- zmniejszenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców
- zwiększenie dostępu do nowych technologii
- poprawa świadomości społeczności lokalnej w zakresie możliwości wykorzystania Internetu do celów zarobkowych i edukacyjnych
- aktywizacja zawodowa mieszkańców oraz zmniejszenie bezrobocia w regionie
- wzrost popytu na treści i usługi cyfrowe
- podniesienie umiejętności informatycznych mieszkańców gminy
- podniesienie społecznej świadomości korzyści wynikających z wykorzystywania technik teleinformacyjnych w codziennym życiu, jak i w działalności biznesowej
- wyrównywanie szans w dostępie do informacji wśród dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych
- rozszerzanie kręgów zainteresowań młodzieży i dzieci w kierunku nowoczesnych technologii oraz możliwości wykorzystanie technik cyfrowych do celów edukacyjnych
- wyrównywanie szans w dostępie do Internetu wśród osób niepełnosprawnych
- zwiększenie zainteresowania mieszkańców świadczeniem usług publicznych droga elektroniczną
- zwiększenie udział społeczeństwa w nowoczesnym życiu gospodarczym gminy

Kalendarium Projektu:

Data rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków: 01.02.2010-30.04.2010

Czerwiec 2011 – zakup sprzętu komputerowego oraz montaż Internetu u 42 Beneficjentów Końcowych

Grudzień 2011 – Montaż dostępu do Internetu dla dwóch świetlic oraz schroniska młodzieżowego

Maj 2012 – Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników Projektu

Lipiec- Sierpień 2012 – Zakup sprzętu komputerowego dla szkół, placówek oświatowych

Wrzesień 2013 – Zakończenie realizacji projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop