Budowa drogi z poboczem

{[description]}

Budowa drogi z poboczem

Budowa drogi z poboczem na ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Zawalną w Sławkowie

Cele projektu

Celem bezpośrednim projektu „Budowa drogi z poboczem na ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Zawalną w Sławkowie” jest poprawa funkcjonalności części lokalnego układu komunikacyjnego miasta Sławków, o strategicznym znaczeniu dla mobilności wewnętrznej i zewnętrznej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, poprzez poprawę parametrów technicznych ciągu drogowego ulicy Gen. Władysława Sikorskiego i ulicy PCK o długości 0,552 km. (przebudowana droga 0,238 km., nowowybudowana droga 0,314 km.).Układ ulic objętych projektem stanowi połączenie wielofunkcyjnego sławkowskiego centrum usług publicznych oraz obszaru intensywnej zabudowy mieszkaniowej (w tym także wielorodzinnej) z układem dróg powiatowych, a za ich pośrednictwem z Drogą Krajową Nr 94 oraz z zabytkowym centrum miasta Sławków, posiadającym funkcje usługowe – handlowe, administracyjne i turystyczne. W skład wspomnianego wielofunkcyjnego sławkowskiego centrum usług publicznych zaliczyć należy następujące instytucje oraz obiekty publiczne: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie (gimnazjum i liceum ogólnokształcące), halę sportową przy Zespole Szkół, kompleks otwartych boisk sportowo – rekreacyjnych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ochotniczą Straż Pożarną, Oddział Poczty Polskiej, Miejskie Przedszkole w Sławkowie, Miejski Zespół Oświaty, Miejską Bibliotekę Publiczną wraz z Gminnym Centrum Informacji oraz stanowiskiem Informacji Prawno-Obywatelskiej.

Wśród celów ogólnych projektu "Budowa drogi z poboczem na ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Zawalną w Sławkowie" należy wymienić:
- zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,
- zmniejszenie kosztów czasu w przewozach pasażerskich i towarowych,
- zmniejszenie kosztów wypadków drogowych,
- zmniejszenie kosztów środowiskowych emisji toksycznych składników spalin,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich uczestników ruchu, zarówno kołowego jak i pieszego,  
- poprawa komfortu przejazdu układem drogowym ulicy Gen. Władysława Sikorskiego i ulicy PCK,
- podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców miasta Sławków,  
- przyczynienie się do podniesienia poziomu konkurencyjności i atrakcyjności społecznej oraz gospodarczej obszaru miasta Sławków.

Projekt pn.: „Budowa drogi z poboczem na ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Zawalną w Sławkowie” jest finansowany w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu wynosi 1 652 004,65 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 244 513,72 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop