Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków

{[description]}

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców miasta Sławków.

Cel ten realizowany był poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wytypowanej grupie 31 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na niepełnosprawność lub sytuację rodzinną i materialną przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu, tj. 3 lata realizacji i 5 lat okresu trwałości. W ramach działań koordynacyjnych na terenie gminy został również zapewniony dostęp do Internetu i zakupiony sprzęt komputerowy (20 zestawów) dla 5 jednostek publicznych podległych beneficjentowi.

Zakładane korzyści wynikające z projektu to m.in.:
- wzrost innowacyjności obszaru gminy
- umożliwienie dostępu do Internetu (nowoczesnych form komunikacji) dla osób w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych,
- pomoc w edukacji, dzieci będą mogły korzystać z Internetu w nowopowstałych salach komputerowych w szkołach i bibliotekach
- pomoc w znalezieniu pracy (dla niepełnosprawnych – praca przez Internet),
- usamodzielnienie, podnoszenie kwalifikacji mieszkańców,
- zapewnienie infrastruktury dostępu do Internetu przy minimalnym nakładzie własnych środków,
- eliminacja patologii społecznych. 

Zakres projektu:

Budowa infrastruktury sieciowej
- zapewnienie wszystkim planowanym odbiorcom Projektu technicznych warunków dostępu do Internetu. Ze względu na rozmieszczenie mieszkańców, ukształtowanie terenu i istniejącą infrastrukturę techniczną wybrano technologię mieszaną: światłowodową i radiową (działająca w oparciu o technologie Wi-Fi) jako najbardziej efektywną. Wiele osób zamieszkujących teren Gminy szczególnie jest zainteresowana możliwością skorzystania z darmowego dostępu do sieci Internet w wyznaczonych punktach. W związku z tym ustalono, iż budowa dedykowanej infrastruktury szerokopasmowej jest niezbędna do prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia założonych celów.

Przewidziano zakup 51 zestawów komputerowych (31 jedn. zostanie przekazanych wytypowanym gospodarstwom domowym, reszta 20 - jednostkom publicznym).

Dodatkowo planuje się instalacje w 3 lokalizacjach GPDI w postaci wolnostojących stanowisk komputerowych. Stanowiska komputerowe połączone zostaną lokalną siecią komputerową.

Łącznie w tych obiektach użyteczności publicznej zostało umieszczonych 20 zestawów komputerowych umożliwiających mieszkańcom dostęp do Internetu oraz został zapewniony dostęp do infrastruktury szerokopasmowej:
1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II– ul. Sikorskiego 4 – 7 szt.
2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji – ul. Okradzionowska 29B - 1 szt..
3. Miejskie Przedszkole - ul. Sikorskiego 10 – 1 szt.
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego – ul. Browarna 55 – 10 szt.
5. Miejski Ośrodek Kultury – ul. Młyńska 14 – 1 szt.

W ramach projektu przewidziano budowę infrastruktury dostępu do Internet opartej na technologii światłowodowej jako sieci szkieletowej i technologii radiowej jako sieci dostępowej. Wybór jest podyktowany faktem, iż w Gminie Sławków jednostki podległe beneficjentowi wraz z wytypowanymi gospodarstwami domowymi są położone terytorialnie względnie blisko siebie, dlatego też na podstawie lokalnej weryfikacji technicznej stwierdzono, że najdogodniejszym rozwiązaniem będzie wybudowanie sieci szkieletowej z użyciem medium transmisyjnego przewodowego opartego na technologiach światłowodowych. Natomiast zastosowanie także sieci bezprzewodowej jako warstwy dostępowej jest podyktowane wydajnością i wygodą w użytkowaniu. Wybudowanie infrastruktury w celu zapewnienia dostępu do Internet odbiorcom końcowym jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia założonych celów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop