BURMISTRZ MIASTA SŁAWKOWA OGŁASZA

{[description]}

BURMISTRZ MIASTA SŁAWKOWA OGŁASZA

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Sławków, położonych w Sławkowie przy ul. Olkuskiej:


- działka nr 2204/45 o powierzchni 0,2894 ha, zapisana w KW nr KA1D/00031456/2 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości nachylony w kierunku południowym. Od strony północnej przylega do ul. Olkuskiej. Szerokość działki około 32 m, średnia długość około 85 m. Działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki. Posiada możliwość przyłączenia instalacji wodnej i elektrycznej. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej, tereny rolnicze - sadów i ogrodów.
Cena wywoławcza wynosi: 119 000,- zł netto
Wysokość wadium: 11 900,- zł.
Termin wpłaty wadium – 26 lutego 2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

- działka nr 2204/46 o powierzchni 0,2642 ha, zapisana w KW nr KA1D/00031456/2 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości nachylony w kierunku południowym. Od strony północnej przylega do ul. Olkuskiej. Szerokość działki około 28 m, średnia długość około 90 m. Posiada możliwość przyłączenia instalacji wodnej i elektrycznej. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej, tereny rolnicze - sadów i ogrodów.
Cena wywoławcza wynosi: 108 000,- zł netto
Wysokość wadium: 10 800,- zł.
Termin wpłaty wadium – 26 lutego 2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

- działka nr 2204/17 o powierzchni 0,5703 ha, zapisana w KW nr KA1D/00052537/7 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości nachylony w kierunku południowym. Od strony północnej przylega do ul. Olkuskiej. Szerokość działki około 56 m, średnia długość około 100 m. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym oraz mieszkalnym przeznaczonymi do rozbiórki. Posiada możliwości przyłączenia instalacji wodnej i elektrycznej. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej, tereny rolnicze - sadów i ogrodów.
Cena wywoławcza wynosi: 230 000,- zł netto
Wysokość wadium: 23 000,- zł.
Termin wpłaty wadium – 26 lutego 2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.

Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23 % i podlega zapłaceniu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Wymienione nieruchomości nie są obciążone prawami ani ograniczeniami w ich rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w ich nabyciu.
Działki posiadają możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej oraz instalacji elektrycznej. W kierunku północnym od nieruchomości w odległości około 150 m usytuowana jest droga krajowa nr 94.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta: Deutsche Bank PBC SA O/Sławków 36 1910 1048 2106 2329 6190 0005, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (032) 2618753 .

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop