Przebudowa Fabrycznej

{[description]}

Przebudowa Fabrycznej

Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie.

W dniu 4 czerwca 2008 roku Urząd Miasta Sławków złożył wniosek o dofinansowanie sławkowskiego projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie” w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, która zakończyła się 16 grudnia 2008 roku i został przedłożony do oceny merytoryczno – technicznej.           

W dniu 10 marca 2009 roku zakończona została ocena merytoryczno – techniczna powyższego projektu inwestycyjnego Gminy Sławków i został on pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów, stanowiącą zespół ekspertów z dziedziny inwestycji drogowych. W ramach tego poddziałania złożonych zostało 155 wniosków. Do dofinansowania w grupie gmin poniżej 50 tys. mieszkańców wybrano tylko 24 projekty z 117 pozytywnie ocenionych, a projekt Gminy Sławków znalazł się na 8 pozycji listy rankingowej.       

W dniu 10 marca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 531/248/III/2009 o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla przedmiotowego projektu Gminy Sławków.
Wartość całkowita projektu wynosi   1.464 132,60 zł.
Wartość dofinansowania EFRR wynosi 1.229 086,57 zł.
Procentowy udział dofinansowania EFRR wynosi 83,85% całkowitej wartości projektu.

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu „Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie” jest poprawa funkcjonalności części lokalnego układu komunikacyjnego miasta Sławków, o strategicznym znaczeniu dla mobilności wewnętrznej i zewnętrznej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, poprzez poprawę parametrów technicznych drogi na ulicy Fabrycznej, stanowiącej jedno z najważniejszych połączeń układu drogowego Sławkowa z Drogą Krajową Nr DK 94.

Wśród celów ogólnych projektu „Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie” należy wymienić: 
- zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,
- zmniejszenie kosztów czasu w przewozach pasażerskich,
- zmniejszenie kosztów czasu w przewozach towarowych,
- zmniejszenie kosztów wypadków drogowych,
- zmniejszenie kosztów środowiskowych emisji toksycznych składników spalin,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu korzystających z drogi,  
- poprawę komfortu przejazdu drogą na ulicy Fabrycznej,
- podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców miasta Sławków,   
- przyczynienie się do podniesienia poziomu konkurencyjności i atrakcyjności społecznej oraz  gospodarczej obszaru miasta Sławków

Zakres projektu:

W ramach prezentowanej inwestycji zaplanowane jest przeprowadzenie robót przygotowawczych, prac budowlanych związanych z podbudową, krawężnikami oraz obrzeżami, prac budowlanych związanych z nawierzchnią, robót wykończeniowych oraz instalacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu na odcinku 950 metrów ulicy Fabrycznej w Sławkowie, będącej drogą powiatową Nr DP 4807.

W wyniku przeprowadzenia inwestycji nastąpi zwiększenie nośności drogi z obecnych 100kN/oś  do 115 kN/oś.        

W ramach inwestycji zaprojektowano ulicę w śladzie istniejącej jezdni z poszerzeniem na odcinku od ulicy Olkuskiej do zjazdu do terenów przemysłowych. Przewidziano również wydzielenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy, budowę chodnika oraz budowę zatoki autobusowej.  

Zakres przebudowy nawierzchni jezdni:
Km 0+000 do km 0+360 – poszerzenie jezdni do 6.00 m
Km 0+360 do km 0+510 – poszerzenie jezdni do 7.00 m
Km 0+510 do km 0+950 – poszerzenie jezdni do 5.00 m

Zakres przebudowy elementów drogi:
Km 0+000 – przebudowa skrzyżowania z ulicą Olkuską oraz budowa chodników,
Km 0+000 do km 0+950 – budowa chodnika po stronie zachodniej,
Km 0+000 do km 0+170 – budowa chodnika po stronie wschodniej,
Km 0+060 do km 0+110 – budowa miejsc postojowych wzdłuż jezdni,
Km 0+260 – budowa zatoki autobusowej,
Km 0+330 – przebudowa skrzyżowania z łącznicą drogi krajowej,
Km 0+370 i km 0+450 – przebudowa skrzyżowań,
Km 0+530 – przebudowa zjazdu do zakładów przemysłowych.

 

Kalendarium projektu:

 • kwiecień – maj 2008r. – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu (Referat Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Sławków przy współpracy z Referatem Gospodarki Komunalnej w Sławkowie)
 • 04.06.2008r.  – złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • 16.12.2008r. – zakończenie oceny formalnej projektu
 • 10.03.2009r. – zakończenie oceny merytoryczno – technicznej wniosku
 • 10.03.2009r. – uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 531/248/III/2009 o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla projektu Gminy Sławków
 • 17.07.2009 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja
  i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową” pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Sławków
 • 29.06.2009 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania „Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie”
 • 06.08.2009 r.   – wybór wykonawcy zadania – „Dromex” Sp. z o.o.  
 • 24.08.2009 r.  – podpisanie umowy pomiędzy Gminą Sławków a wykonawcą  zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie” 

Planowane wydarzenia w projekcie: 

 • do 30 września 2010 r.   – realizacja prac drogowych przez wykonawcę zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie”
 • październik 2010 r. – planowane rozliczenie projektu pn.: „Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚL 2007 – 2013

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop